Οδηγός προκήρυξης της δράσης με τίτλο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών

Το ΥΠΕΝ απέστειλε πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για την ανάθεση υλοποίησης σύμβασης με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια για την προετοιμασία δράσης με τίτλο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» που αφορά στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων τα οποία μπορεί να συνδυάζονται με συστήματα αποθήκευσης με ηλεκτροχημικούς συσσωρευτές».

Σύμφωνα με την πρόσκληση, στόχος του υπό ανάθεση έργου είναι η σύνταξη οδηγού προκήρυξης της δράσης με τίτλο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» που αφορά στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών (φ/β) συστημάτων τα οποία μπορεί να συνδυάζονται με συστήματα αποθήκευσης με ηλεκτροχημικούς συσσωρευτές.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχεδιάζει την προκήρυξη σχετικής δράσης με προϋπολογισμό 100εκ€ για επιχειρήσεις. Η δράση θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Για την προετοιμασία της δράσης το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα συνεργαστεί με εξειδικευμένο τεχνικό σύμβουλο, ο οποίος θα αναλάβει την σύνταξη του οδηγού προκήρυξης και αξιολόγησης.

Στο πλαίσιο της υπό ανάθεση Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα προβεί στη τεχνική υποστήριξη του ΥΠΕΝ σχετικά με τη δράση με τίτλο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» που αφορά στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων τα οποία μπορεί να συνδυάζονται με συστήματα αποθήκευσης με ηλεκτροχημικούς συσσωρευτές.

Στο πρώτο μέρος ο σύμβουλος θα αναλύσει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που ισχύει σχετικά με την εγκατάσταση φ/β συστημάτων και συστημάτων αποθήκευσης με συσσωρευτές σε αυτοπαραγωγούς και θα διερευνήσει τους δυνητικούς δικαιούχους της δράσης. Σχετικά με τους δικαιούχους θα αναλύσει στοιχεία της κατανάλωσής τους, της θέσης τους και του κορεσμού των δικτύων στα οποία αυτοί συνδέονται. Με βάση τα στοιχεία αυτά θα διενεργήσει προκαταρκτική μελέτη κόστους/οφέλους και θα προσδιορίσει το πλήθος των δυνητικών δικαιούχων, με σκοπό να ικανοποιείται η επίτευξη των στόχων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τα αποτελέσματα του πρώτου μέρους θα είναι: α) η Βασική Περιγραφή της Δράσης στην οποία μεταξύ άλλων θα προσδιορίζεται το ποσοστό ενίσχυσης ανά είδος παρέμβασης και β) τυχόν προτάσεις για την βελτίωση του θεσμικού πλαισίου, με σκοπό να καταστεί επιτυχής η δράση.

Στο δεύτερο μέρος θα αναλυθούν:

α) τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δικαιούχων β) τα κριτήρια αξιολόγησής τους

γ) τα κριτήρια επαλήθευσης/πιστοποίησης των παρεμβάσεων σε σχέση και με τους δείκτες επίτευξης στόχων του Προγράμματος.

Στο τρίτο μέρος θα περιλαμβάνει την σύνταξη του οδηγού προκήρυξης στα πρότυπα Οδηγού άλλης αντίστοιχης δράσης (ενδεικτικά «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»).

Δείτε την πρόσκληση ΕΔΩ.

Comments are closed