Ανακοινώθηκαν οι επιτυχόντες για το πρόγραμμα συμβουλευτικής και κατάρτισης του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Μετά την απόφαση με αρ. Α1/Σ19/19 της ΔΕ με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής Ωφελούμενων της Πράξης με ΟΠΣ 5030505 αναρτήθηκε στο site του ΤΕΕ/ΤΚΜ ο πίνακας των 79 επιτυχόντων με αναλυτική βαθμολογία, καθώς και ο πίνακας των απορριφθέντων,  της Πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας σε άνεργους νέους επιστήμονες πολυτεχνικών και τεχνολογικών ειδικοτήτων για την αντιμετώπιση του brain drain, στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητ. Εν. Θεσ/κης», που με δικαιούχο το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κεντρική Μακεδονία”.

Σημειώνεται ότι συνολικά κατατέθηκαν 168 αιτήσεις και ότι οι  απορριφθέντες  είτε δεν κατέθεσαν φάκελο δικαιολογητικών (63) είτε οι φάκελοι που κατέθεσαν δεν περιελάμβαναν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (26) οπότε δεν βαθμολογήθηκαν.

Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων για τη βαθμολόγηση θα αναρτηθεί ο οριστικός πίνακας επιτυχόντων. Στο μεταξύ, θα ενεργοποιηθεί εκ νέου η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΤΕΕ/ΤΚΜ για άνεργους μηχανικούς, λόγω της μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού ωφελουμένων.

Comments are closed