Προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ για το ΕΠΣ του Thess-Intec

Τις προτάσεις και απόψεις του σχετικά με τη μελέτη του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου με τίτλο: «Ειδικό Πολεοδομικό & Συνοδευτικές Μελέτες για την Ίδρυση Τεχνολογικού Πάρκου 4ης Γενιάς στο Ακίνητο 1160 του Αγροκτήματος Δ.Κ. Περαίας Δήμου Θερμαϊκού» που αφορά στο Thess-Intec κατέθεσε το ΤΕΕ/ΤΚΜ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στους αρμόδιους φορείς, μετά από εισήγηση της Μόνιμης Επιτροπής Χωροταξίας και Ανάπτυξης.

Μεταξύ άλλων το ΤΕΕ/ΤΚΜ επισημαίνει ότι:

 • Η μελέτη αποτυπώνει με σαφήνεια και επαρκή λεπτομέρεια την υφιστάμενη κατάσταση τόσο της ΖΑΕ όσο και της περιοχής επέμβασης και προωθεί μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση με το κέντρο βάρους της να πέφτει στην ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού Πάρκου νέας μορφής.
 • Κρίνεται ότι η περιοχή θα αποκτήσει μια νέα ταυτότητα που δεν είναι μακριά από τη μέχρι τώρα πορεία της ευρύτερης ζώνης.
 • Δεν φαίνεται να προκύπτει σύγκρουση σε σχέση με τη Μελέτη του ΕΧΣ Παραλιακού Μετώπου που τελεί υπό διαβούλευση.
 • Η μελέτη θέτει τα πλαίσια ανάπτυξης με σχετικά μεγάλο βαθμό ευελιξίας προς τους επενδυτές.
 • Εισάγονται ρυθμίσεις προστατευτικές για την περιοχή σε σχέση με πλημμυρικά φαινόμενα που είναι πιθανόν να προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα.
 • Μικρό επίμηκες τμήμα του προτεινόμενου χώρου για ενυδρείο και ξενοδοχειακή εγκατάσταση ανήκει στη στενή ζώνη κατά μήκος του ρέματος στην ΒΑ πλευρά του ακινήτου, το οποίο εντάσσεται στις περιοχές ΑΚ «Ακατάλληλες για δόμηση» σε ρέματα και με σύγχρονες αποθέσεις κοίτης χειμάρρων, όπου η δόμηση απαγορεύεται ενώ κατά περίπτωση μετά από ειδική γεωλογική-γεωτεχνική μελέτη επιτρέπονται έργα υποδομών, κοινής ωφέλειας, αντιπλημμυρικής προστασίας και πρασίνου-αποκατάστασης περιβάλλοντος. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι στο εν λόγω τμήμα δεν μπορεί να ανεγερθεί κτίσμα και ενδεχομένως εάν χρειαστεί σύνδεση με το χώρο αθλητισμού στο Κ2000 να απαιτηθούν επιπλέον μελέτες και έργα.
 • Τα κύρια έργα υποδομών οδοποιίας και ύδρευσης-αποχέτευσης καλό θα είναι να δρομολογηθούν άμεσα από τις υπηρεσίες που έχουν την αρμοδιότητα.
 • Η στόχευση της μελέτης βασίζεται σε μια ευρύτερη στόχευση υπερκείμενων επιπέδων χωροταξικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού που συγκλίνουν στο όραμα απόδοσης ταυτότητας πόλου έρευνας και καινοτομίας για τη Μητροπολιτική Περιοχή Θεσσαλονίκης. Η θέση κρίνεται καθόλα πρόσφορη, δεδομένης της τοποθέτησης στην ευρύτερη ζώνη καινοτομίας που έχει χωροταξικά από καιρό προβλεφθεί στα ανατολικά της πόλης, ενώ παρουσιάζει και ιδιαίτερα καλή σύνδεση. Συνεπώς πρόκειται για εφαρμογή του υπερκείμενου χωροταξικού αλλά και επιχειρηματικού σχεδιασμού.
 • Η προσέγγιση της μελέτης σε θέματα ρύθμισης του χώρου κρίνεται θετική, καθώς εκτός από τους χώρους του Επιχειρηματικού Πάρκου προτείνονται και χώροι κίνησης οχημάτων, ποδηλατών και πεζών που, από ότι φαίνεται, έχουν μελετηθεί αρκετά. Επιπλέον δημιουργείται ικανού μεγέθους κοινόχρηστος χώρος με την έννοια της βιώσιμης λειτουργίας και ανάπτυξής του, για την εξυπηρέτηση αναγκών των χρηστών. Η λωρίδα πρασίνου σε γειτνίαση με τη θάλασσα θα ήταν ενδεχομένως σκόπιμο να διαπλατυνθεί για να δώσει στον μελλοντικό σχεδιαστή της μεγαλύτερη ευελιξία και να καλύψει καλύτερα τις ανάγκες των μελλοντικών χρηστών. Συνεπώς, ικανοποιητική λοιπόν κρίνεται η προσπελασιμότητα και συνδεσιμότητα του Πάρκου.
 • Κρίνεται θετική η πρόταση δημιουργίας τεχνητού αναγλύφου για την προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα. Ταυτόχρονα η παρέμβαση θα συμβάλει στην εξυγίανση της περιοχής (συμπεριλαμβανομένης της γεωμορφολογικής ενίσχυσης).
 • Η δημιουργία ενός υπερτοπικού – μητροπολιτικού πόλου αναπτυξιακών δραστηριοτήτων έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στην περιοχή επέμβασης κρίνεται βιώσιμη ως προς την προτεινόμενη πολεοδομική οργάνωση στο εσωτερικό της, η οποία εξυπηρετεί και αναδεικνύει τις προτεινόμενες χρήσεις, επιτρέποντας την λειτουργική συνύπαρξή τους. Ιδιαίτερα επαρκές κρίνεται το μίγμα των χρήσεων που προτείνονται, τόσο για την ίδια τη λειτουργία του Τεχνολογικού Πάρκου και των κύριων επιχειρήσεων που αναμένεται να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν εντός αυτού, όσο και αναφορικά με την συμπληρωματικότητά της με την ευρύτερη περιοχή ένταξής της.
 • Ο προτεινόμενος Μέσος Συντελεστής Δόμησης του Πάρκου ορίζεται σε 0,45, βασιζόμενος αφενός στο επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) που έχει καταρτιστεί για την ανάπτυξή του με σταθερότυπο αναλογίας τετραγωνικών μέτρων ανά εργαζόμενο περί τα 28,5τμ. για 8.800 εργαζόμενους [σύνολο 250.800τμ.], αφετέρου στην παραδοχή ότι το προγραμματικό μέγεθος εν τέλει θα αφορά 8.500 εργαζόμενους με ελαφρώς προσαυξημένο σταθερότυπο 30τμ. / εργαζόμενο [σύνολο 255.000τμ.].

Δείτε ολόκληρη την εισήγηση του ΤΕΕ/ΤΚΜ ΕΔΩ.

Comments are closed