Παράταση της προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης των δήμων για τις ΥΔΟΜ

Παρατείνεται μέχρι και την 1η Ιουνίου 2022, η προθεσμία της διοικητικής υποστήριξης των Υπηρεσιών Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) των Δήμων, που έληγε την 31η Μαΐου 2022.

Συγκεκριμένα, από τον γ.γ. Εσωτερικών και Οργάνωσης του ΥΠΕΣ κ. Μιχάλη Σταυριανουδάκη ανακοινώθηκαν τα ακόλουθα:

“Α. Τροποποίηση του άρθρου 376 του ν. 4700/2020 με το άρθρο 21 του ν. 4915/2022(Α΄63):

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4915/2022, τροποποιείται το άρθρο 376 του ν. 4700/2020 και προβλέπονται τα ακόλουθα:

  1. Έως την 31η Μαΐου 2022 συνεχίζεται η παρεχόμενη διοικητική υποστήριξη για τις οριζόμενες στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν στους δήμους, όπως προβλέπεται στις παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010.
  2. Η 1η Ιουνίου 2022 αποτελεί το νέο χρονικό σημείο έναρξης άσκησης των ανωτέρω αρμοδιοτήτων από τους δήμους που υποστηρίζονται διοικητικά. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 2β του ν. 4915/2022, η ισχύς του άρθρου 21 του ίδιου νόμου αρχίζει την 28η.2.2022.

Β. Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 97Α του ν. 3852/2010 με το άρθρο 20 του ν. 4915/2022: Με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4915/2022, τροποποιείται το άρθρο 97Α του ν. 3852/2010 και προβλέπεται η 1 η Ιουνίου 2022 ως νέος χρόνος σύστασης και λειτουργίας Υπηρεσιών Δόμησης σε κάθε δήμο, εφόσον μέχρι τότε δεν έχει εκδοθεί το προβλεπόμενο στην παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) προεδρικό διάταγμα.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 2α του ν. 4915/2022, η ισχύς του άρθρου 20 του ίδιου νόμου αρχίζει την 28η.2.2022.”

 

Comments are closed