Παρέκκλιση από τη νομοθεσία σε διακήρυξη διαγωνισμού ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μελέτης

Προβλήματα που υπονομεύουν τον υγιή ανταγωνισμό εντοπίζουν στη διακήρυξη δημόσιας σύμβασης για το master plan του αντιπλημμυρικού σχεδιασμού στη Θεσσαλονίκη, το ΤΕΕ/ΤΚΜ και ο Σύλλογος Μελετητών Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας, που απέστειλαν σχετικό έγγραφο στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Στην κοινή επιστολή τους, ΤΕΕ/ΤΚΜ και ΣΜΕΔΕΚΕΜ, αναφέρουν τα εξής:

“Στο πλαίσιο διεξαγωγής του διαγωνισμού της Υπηρεσίας σας για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης με τίτλο «Επικαιροποίηση Master Plan Αντιπλημμυρικών περιοχών Ν. Θεσσαλονίκης» με προεκτιμώμενη αξία €1.499.800,49 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), υποβλήθηκαν ερωτήματα και με το παραπάνω (2) σχετικό έγγραφό σας δόθηκαν διευκρινίσεις.

Με την παρούσα επιστολή μας θέλουμε να επισημάνουμε ένα ζήτημα που προέκυψε από το περιεχόμενο της αναλυτικής Διακήρυξης, και παρά το ότι επισημάνθηκε από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο της διαδικασίας παροχής διευκρινίσεων, με το παραπάνω σχετικό έγγραφο της Υπηρεσίας σας αντί να θεραπευτεί παγιώθηκε ως άποψη.

Πρόκειται για τις (ομοίου περιεχομένου) φράσεις που έχουν προστεθεί, εντελώς αυθαίρετα, στο τέλος των παρ. 19.2 (i), 19.3 (α) και 19.3 (β) της αναλυτικής Διακήρυξης του διαγωνισμού.

Η πρότυπη αναλυτική Διακήρυξη στις παραγράφους αυτές περιέχει χώρο για την παράθεση των κριτηρίων επιλογής (Οικονομική & Χρηματοοικονομική επάρκεια και Τεχνική & Επαγγελματική Ικανότητα), χωρίς να προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο αυτές προσμετρώνται σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, αφού στην 9η παράγραφο του άρθρου 22 ορίζεται ότι: «Η πλήρωση των απαιτήσεων της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 19.2 και 19.3, αντίστοιχα, αρκεί να ικανοποιείται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.».

Το παραπάνω εδάφιο, προφανώς, περιλαμβάνεται και στο άρθρο 22 της υπό ανάθεση σύμβασης, και η διευκρινιστική επιστολή σας έρχεται σε πλήρη αντίθεση μ’ αυτό.

Αν και έχει παρέλθει η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών, θεωρούμε σκόπιμη και απαραίτητη την παρούσα παρέμβασή μας, επειδή οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών, με πρώτη τη δική σας, ως άμεσοι συνεργάτες του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών, παρακολουθούν και συμμετέχουν στη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων και εκ του λόγου αυτού αποτελούν παράδειγμα για άλλες αναθέτουσες Αρχές, οπότε υπάρχει ο κίνδυνος να παγιωθεί μία εσφαλμένη τακτική, και να χρησιμοποιείται και από άλλες Υπηρεσίες.

Μετά τα παραπάνω, και επειδή η προπεριγραφείσα αυθαίρετη και εσφαλμένη απαίτηση της Υπηρεσίας σας περιορίζει σημαντικά, ανεπίτρεπτα και πέρα από κάθε θεσμική και ηθική δεοντολογία τον ανταγωνισμό μεταξύ των οικονομικών φορέων, σε μία εποχή μάλιστα που για πολλά χρόνια είναι καθηλωμένος ο κύκλος εργασιών των μελετητικών γραφείων, αλλά και οι αναθέσεις μελετών, ζητούμε να μην επαναληφθεί σε Διακηρύξεις της Υπηρεσίας σας η απαίτηση αυτή και να εκδώσετε εγκύκλιο με την οποία να διευθετείται το ζήτημα.”

Στην ίδια επιστολή, καλείται και η ΕΑΑΔΗΣΥ να τοποθετηθεί επί του θέματος που έχει προκύψει.

Comments are closed