Παρέμβαση του ΤΕΕ στη Βουλή για τον διαπιστευμένο μηχανικό στο Κτηματολόγιο

Το ΤΕΕ με παρέμβασή του στη Βουλή μέσω του κ. Γιάννη Μαχίκα, Διπλωματούχου Τοπογράφου Μηχανικού, Μέλους της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, πρότεινε λύσεις, ώστε ο θεσμός του διαπιστευμένου μηχανικού στο Κτηματολόγιο, που ήδη εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, να εφαρμοστεί με τον ίδιο τρόπο και στη χώρα μας. Παράλληλα κατατέθηκαν προτάσεις για να διασφαλιστεί, με την υποστήριξη των μελετητών, η σωστή καταχώρηση και διόρθωση λαθών στο Κτηματολόγιο και μετά την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης.

Ο κ. Μαχίκας σημείωσε πως ο ρόλος του θεσμού του διαπιστευμένου μηχανικού στο Ελληνικό Κτηματολόγιο είναι ουσιαστικός, εξειδικευμένος και απαιτητικός και εκπροσωπώντας το ΤΕΕ, ζήτησε να μεταβιβαστούν αρμοδιότητες του κράτους στους διαπιστευμένους μηχανικούς του Κτηματολογίου, όπως γίνεται αυτό και για τους ελεγκτές δόμησης ο οποίος είναι ένας επιτυχημένος θεσμός στο Τεχνικό Επιμελητήριο, ώστε έτσι πραγματικά να μειωθούν στο ελάχιστο οι χρόνοι που απαιτούνται για να διορθωθεί οποιοδήποτε σφάλμα έχει εισχωρήσει στις μελέτες Εθνικού Κτηματολογίου.

Συγκεκριμένα, ασκώντας παρέμβαση εκ μέρους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στη Βουλή, στην ακρόαση των εκπροσώπων των φορέων στην αρμόδια Επιτροπή, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το Κτηματολόγιο, ο κ. Μαχίκας επισήμανε για τον θεσμό του διαπιστευμένου μηχανικού στο Ελληνικό Κτηματολόγιο ότι:

«Είναι σαφές ότι ο ρόλος του διαπιστευμένου μηχανικού δεν είναι βοηθητικός αλλά θεσμικός και ουσιαστικός. Καλείται να επεμβαίνει καίρια στη χωρική/γεωμετρική διάσταση της κτηματολογικής βάσης των ιδιοκτησιών της χώρας με στόχο την δυναμική της ενημέρωση, διόρθωση και λειτουργία. Στην τελευταία παράγραφο του άρθρου 25 του Ν. 4821/21, ειδικότερα μετά και την πιθανή τροποποίησή του, σύμφωνα με το υπό διαβούλευση σχετικό νομοσχέδιο, προκύπτει ακριβώς ο σημαντικός ρόλος που καλείται να διαδραματίσει ο θεσμός του διαπιστευμένου μηχανικού.

Ο διαπιστευμένος μηχανικός για το κτηματολόγιο εφαρμόζεται ήδη σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλές πρακτικές αλλά και τα προσόντα που τίθενται σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούν να αποτελέσουν έναν καλό αρχικό οδηγό για την εφαρμογή του θεσμού και στην Ελλάδα. Το ΤΕΕ έχει παρακολουθήσει το έργο διαπιστευμένων μηχανικών για το κτηματολόγιο άλλων ευρωπαϊκών χωρών (Αυστρία, Γερμανία, Ολλανδία, Κύπρος κλπ) και το έχει παρουσιάσει όχι μόνο στα μέλη του αλλά και διαχρονικά στην πολιτική ηγεσία του αρμόδιου κάθε φορά Υπουργείου.

Ο ρόλος επομένως του θεσμού του διαπιστευμένου μηχανικού στο Ελληνικό Κτηματολόγιο είναι ουσιαστικός, εξειδικευμένος και απαιτητικός. Δεδομένου ότι τις μελέτες κτηματογράφησης ο ίδιος ο Φορέας αναθέτει σε διπλωματούχους μηχανικούς που κατέχουν μελετητικό πτυχίο δημοσιών έργων κατηγορίας 16 (Μελέτες Τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές), είναι λογικό για τις διαδικασίες ενημέρωσης και τροποποίησης της χωρικής κτηματολογικής βάσης να τις αναλαμβάνουν μηχανικοί με μελετητικό πτυχίο της ίδιας κατηγορίας».

Για τη διασφάλιση ορθών καταχωρήσεων των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων ιδιωτών και δημοσίου στο Κτηματολόγιο ο κ. Μαχίκας  κάλεσε τον υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης αρμόδιο για το Κτηματολόγιο  κ. Κων/νο Κυρανάκη να εξετάσει τη δυνατότητα να αξιοποιηθεί η γνώση που έχουν αποκομίσει οι μελετητές κατά τη σύνταξη των μελετών κτηματογράφησης, ώστε να συμβάλουν να διορθώνονται και να επιλύονται σφάλματα καταχωρήσεων, σε αυτό το διάστημα,  όπως βλέπουμε μπορεί να κρατάνε και ένα και ενάμιση χρόνο.

Συγκεκριμένα ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ πρότεινε ότι θα πρέπει το Υπουργείο να εξετάσει την δυνατότητα να παραμένει ο ανάδοχος της μελέτης κτηματογράφησης για την δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου της κάθε περιοχής μετά την ολοκλήρωση της και την μετάβαση σε καθεστώς λειτουργίας Κτηματολογίου, υποστηρικτικά για διάστημα 2-3 ετών, ώστε να συνδράμει στις διαδικασίες καταχωρήσεις και διόρθωσης των εγγραφών.

Νομοθετικές προτάσεις

Ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ για τα θέματα που έθεσε στη Βουλή κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις νομοτεχνικών βελτιώσεων στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο με τίτλο: «Επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης του Ελληνικού Κτηματολογίου: Διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων στις μεταγραφές ακινήτων και ενίσχυση της επιχειρησιακής λειτουργίας του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» – Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών μεταβίβασης ακινήτων – Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης», οι οποίες είναι:

Α) Να μην τροποποιηθεί η παρ. (α) του άρθρου 24 του Ν. 4821/21.

(Β) Να προστεθεί στο τέλος της παρ. η πρόταση «και να διαθέτει μελετητικό πτυχίο κατηγόριας 16 [Μελέτες Τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές)] του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, τάξης Α, Β ή Γ».

Σημειώνοντας ότι παρόμοια απαίτηση κατοχής μελετητικού πτυχίου ισχύει στις περιπτώσεις σύνταξης υδρολογικών και υδραυλικών μελετών για τις περιπτώσεις οριοθέτησης υδατορεμάτων από ιδιώτες.

Γ) Να καταργηθεί η παρ. (β) του άρθρου 24 του Ν. 4821/21, καθώς η εν λόγω προϋπόθεση καλύπτεται για κάθε μηχανικό που διαθέτει μελετητικό πτυχίο.

Δ) Ορθά το ΤΕΕ αναλαμβάνει τις διαδικασίες πιστοποίησης. Θεωρούμε, όμως, ότι οι αγρονόμοι & τοπογράφοι μηχανικοί (δηλαδή οι απόφοιτοι των αντίστοιχων σχολών του Ε.Μ.Π. και του Α.Π.Θ.) έχουν αποκτήσει επαρκείς ακαδημαϊκές γνώσεις, ώστε να αρκεί η συμμετοχή τους σε εξειδικευμένα σεμινάρια επί των διαδικασιών των εργασιών που καλείται ο διαπιστευμένος μηχανικός να εκτελέσει. Η συμμετοχή τους σε εξετάσεις, εφόσον πληρούνται τα λοιπά κριτήρια είναι περιττή. Κατά την άποψή μας η υποχρεωτική παρακολούθηση εξειδικευμένων σεμιναρίων σε τακτά χρονικά διαστήματα θα είναι πιο αποτελεσματική.

Ε) Αν η σύνταξη διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών αποτελέσει αποκλειστικό αντικείμενο των διαπιστευμένων μηχανικών για το κτηματολόγιο, τότε εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να εφαρμοστεί η παρ (δ) του άρθρου 24 του Ν. 4821/21 (θα μπορεί να εφαρμοστεί μόνο στην πρώτη επιλογή διαπιστευμένων μηχανικών για το κτηματολόγιο).

Επισημαίνεται ότι, κατά την εισαγωγική ομιλία του στην Επιτροπή της Βουλής για το νομοσχεδίο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ είπε ότι: «Για το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος η ορθή νομοθέτηση πρέπει και οφείλει να έχει στο κέντρο της τον πολίτη, γιαυτό το λόγω χαιρετίζουμε ευχάριστα το εν λόγω νομοσχέδιο γιατί φαίνεται ότι πραγματικά έχει ως στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη με αρκετές θετικές διατάξεις για την διόρθωση προδήλων σφαλμάτων, τη διόρθωση εγγραφών απαλλοτριωμένων εκτάσεων, την απλοποίηση και επίσπευση της διαδικασίας μεταβίβασής, την επιτάχυνση και αρκετών ακόμη».

Comments are closed