Παρουσιάστηκε η Μονάδα Ωρίμανσης Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) του ΤΑΙΠΕΔ

Την πρώτη παρουσίαση της Μονάδας Ωρίμανσης Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (Project Preparation Facility – PPF) πραγματοποίησε ο κ. Παναγιώτης Σταμπουλίδης, Εντεταλμένος Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ.

Μετέχοντας στην ημερίδα του Υπερταμείου με θέμα “Βιώσιμη Ανάπτυξη: Ο ρόλος των Δημοσίων Επιχειρήσεων και η Στρατηγική κατεύθυνσης προς το μέλλον”, η οποία διοργανώθηκε στο πλαίσιο της 85ης ΔΕΘ, ο κ. Σταμπουλίδης περιέγραψε τη λειτουργία του PPF ως φορέα ωρίμανσης και επιταχυντή συμβάσεων στρατηγικής σημασίας, εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας.

“Το ΤΑΙΠΕΔ ανέλαβε έναν νέο αναπτυξιακό ρόλο ως φορέας ωρίμανσης έργων στρατηγικής σημασίας, παράλληλα με την αποστολή του για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας προς όφελος του ελληνικού δημοσίου, της εθνικής οικονομίας και των πολιτών”, ανέφερε ο κ. Σταμπουλίδης.

Στόχος της Μονάδας είναι να συνδράμει τους φορείς που θα την επιλέξουν στην υλοποίηση έργων τους, λειτουργώντας ως αξιόπιστος μηχανισμός ωρίμασης και επιτάχυνσης για τον αποδοτικότερο σχεδιασμό και εκτέλεσή τους.

Ο ρόλος και η λειτουργία του PPF

Ενόψει της προετοιμασίας της χώρας μας για την απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα οποία προέρχονται από το Next Generation EU και από το RRF, το ΤΑΙΠΕΔ ανέπτυξε μία νέα αυτοτελή επιχειρησιακή μονάδα, τη Μονάδα Ωρίμασης Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (Project Preparation Facility – PPF), για την ωρίμανση συμβάσεων στρατηγικής σημασίας που θα ενταχθούν στο “Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας”.

Επιπλέον, και ανεξαρτήτως των δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης, η Μονάδα Ωρίμασης Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ είναι σε θέση να συνδράμει κάθε φορέα του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα (Υπουργεία, ΟΤΑ, Περιφέρειες, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κτλ.) στην προετοιμασία και υλοποίηση έργων, που μπορεί να χρηματοδοτούνται από εθνικά, ενωσιακά ή διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα εφόσον ενταχθούν στο “Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας”, λειτουργώντας ως μηχανισμός ωρίμασης για τον αποδοτικότερο σχεδιασμό και εκτέλεσή τους.

Το PPF ως φορέας ωρίμανσης

Για το ποια έργα θα χαρακτηριστούν ως Συμβάσεις Στρατηγικής Σημασίας, αποφασίζει η Κυβερνητική Επιτροπή.

Το ΤΑΙΠΕΔ ορίζεται ως φορέας ωρίμανσης είτε με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, σε συνέχεια σχετικού αιτήματος του αρμόδιου φορέα, είτε από τον αρμόδιο φορέα και σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ εφόσον τον έργο έχει χαρακτηρισθεί Στρατηγικής Σημασίας.

Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών, υπογράφεται σύμβαση μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και του αρμόδιου φορέα, στην οποία μεταξύ άλλων καθορίζονται το αντικείμενο που αναλαμβάνει το ΤΑΙΠΕΔ, οι υποχρεώσεις των μερών κ.ά.

Θα αξιοποιηθεί η εμπειρία του ΤΑΙΠΕΔ από τις ιδιωτικοποιήσεις στον νέο του ρόλο, για την στελέχωση και λειτουργία της ομάδας και της υπηρεσίας που θα προσφέρει για την αποτελεσματική ωρίμανση των στρατηγικών σημασίας έργων.

Όπως επισημάνθηκε, με την ανάθεση του PPF ως φορέα ωρίμανσης, επιτυγχάνεται επιτάχυνση των έργων και αποφόρτιση των υπουργείων, υποστηρίζοντας έτσι τις διοικητικές τους δομές, με την στενή παρακολούθηση, συντονισμό και διασφάλιση της απόδοσης των συμβούλων.

Οι τρόποι που αναλαμβάνει και “τρέχει” τα έργα ωρίμανσης το PPF είναι δύο:

  1. Εάν ο Δικαιούχος του έργου αναθέσει τους δικούς του συμβούλους, το PPF συντονίζει και υποστηρίζει για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του έργου.
  2. Εάν ο Δικαιούχος επιλέξει το PPF να αναλάβει την ανάθεση των συμβούλων, το PPF έχει ευελιξία για ταχύτητα στην πρόσληψη συμβούλων, καθώς η ανάθεση διενεργείται βάσει των όρων του Κανονισμού Αναθέσεων του ΤΑΙΠΕΔ με δυνατότητα παράλληλης σύναψης Συμφωνίας-Πλαίσιο.

Δείκτες ESG στο PPF

Η τεχνογνωσία του ΤΑΙΠΕΔ σε θέματα προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης μπορεί να αξιοποιηθεί στη νέα μονάδα του PPF. Με την ενσωμάτωση κριτηρίων αειφορίας στη λειτουργία του PPF, επιτυγχάνεται:

– Έγκαιρη ενσωμάτωση των αρχών αειφορίας και κυκλικής οικονομίας από το αρχικό στάδιο του σχεδιασμού των έργων

– Διασφάλιση ευρύτερης δυνατής κοινωνικής αποδοχής των έργων

– Ανθεκτικές υποδομές έναντι της κλιματικής αλλαγής που θωρακίζουν την ανάπτυξη της χώρας

– Ο αειφόρος σχεδιασμός των έργων λειτουργεί ως μέτρο αποφυγής του ρίσκου της επένδυσης.

Comments are closed