Πιστοποίηση τεχνικής επάρκειας φυσικών προσώπων θα αποδίδει το ΤΕΕ

Σύμφωνα με διάταξη που συμπεριλήφθηκε στο κατατεθέν Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο “Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις”, θα δοθεί η δυνατότητα στο ΤΕΕ να προβαίνει στην πιστοποίηση της τεχνικής επάρκειας φυσικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στα εξειδικευμένα πεδία που εμπίπτουν στους σκοπούς του.

Το σκεπτικό της απόφασης αυτής αναλύεται στην αιτιολογική έκθεση, όπου και σημειώνονται τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

τον σκοπό του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ως ΝΠΔΔ, όπως αυτός περιγράφεται στο άρθρο 4 του π.δ. 27.11/14.12.1926 «Περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων»,
ότι το ΤΕΕ διεξάγει επί δεκαετίες τη διαδικασία απονομής άδειας άσκησης επαγγέλματος για τους μηχανικούς που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, κατόπιν διαδικασίας εξετάσεων που το ίδιο οργανώνει και πραγματοποιεί, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του πως άνω προεδρικού διατάγματος, την ενεργή συμμετοχή του ΤΕΕ στις διαδικασίες εξέτασης και έκδοσης Πιστοποιητικού επιτυχούς εξέτασης για τους υποψήφιους Ενεργειακούς Επιθεωρητές κτιρίων (π.δ. 100/2010) και τους Ελεγκτές Δόμησης (ν. 4030/2011), για το διάστημα που οι εν λόγω διαδικασίες πραγματοποιούνταν σύμφωνα με το τότε ισχύον για αυτές νομοθετικό πλαίσιο, το περιεχόμενο της διαδικασίας «Αδειοδότηση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος», όπως αυτή προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 4 του π.δ. 27.11/14.12.1926 και ρυθμίζεται από το π.δ. 44/2013, η ολοκλήρωση της οποίας προϋποθέτει να υποβληθεί το ΤΕΕ σε διαδικασία αξιολόγησης από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), την παρ. 2 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. οικ. 188343/30.12.2016 «Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων» υπουργικής απόφασης (Β’ 4508), σύμφωνα με το οποίο φυσικά πρόσωπα που υποβάλλονται σε κατάλληλες εξετάσεις από το ΤΕΕ λαμβάνουν βαθμολογία ισότιμη με φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν πιστοποίηση έναντι επώνυμων σχημάτων πιστοποίησης «Ενεργειακών Ελεγκτών», το ΤΕΕ έχει αναπτύξει δραστηριότητα πιστοποίησης προσώπων πολύ πριν από τη θεσμοθέτηση της διαπίστευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αυτή περιγράφεται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 765/2008 και, ως εκ τούτου, δεν ήταν αντικειμενικώς δυνατό να περιγράφονται αυτές μεταξύ των καταστατικών του σκοπών ως ΝΠΔΔ με τη σύγχρονη επίσημη ορολογία.

Η απαίτηση πιστοποιημένης επαγγελματικής επάρκειας για όλους εκείνους που συμμετέχουν στην παραγωγή τεχνικού και βιομηχανικού έργου δημιουργεί την αναγκαιότητα για προώθηση και προετοιμασία των απαιτούμενων δομών και μηχανισμών πιστοποίησης προσώπων που ασκούν τεχνικά επαγγέλματα στην Ελλάδα, ώστε το τεχνικό δυναμικό της χώρας να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και υποχρεώσεις που δημιουργούν οι υφιστάμενες πολιτικές, κάτι το οποίο εντάσσεται στον ρόλο του ΤΕΕ.

Δείτε παρακάτω την προτεινόμενη διάταξη στο σχέδιο νόμου:

Αρμοδιότητα ΤΕΕ για πιστοποίηση προσώπων – Τροποποίηση άρθρου 4 του από 27.11/14.12.1926 π.δ

Στο άρθρο 4 του από 27.11/14.12.1926 π.δ. (Α’ 430), μετά από την παρ. 5 προστίθεται παρ. 5 Α , η οποία έχει ως εξής:

«5Α. Το Τ.Ε.Ε. δύναται να προβαίνει, βάσει Σχημάτων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Εξειδίκευσης και Δεξιοτήτων, μετά από διαπίστευση, στην πιστοποίηση της τεχνικής επάρκειας φυσικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στα εξειδικευμένα πεδία που εμπίπτουν στους σκοπούς του, εξαιρουμένων ειδικότερων ρυθμιστικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.

Τα Σχήματα Πιστοποίησης θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας, να προσαρμόζονται στους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και να παρακολουθούν την τεχνολογική εξέλιξη, προκειμένου να ικανοποιούν πλήρως τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των επαγγελματικών δραστηριοτήτων στους αντίστοιχους τομείς. Τα Σχήματα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Εξειδίκευσης και Δεξιοτήτων αποτελούν ιδιοκτησία του Τ.Ε.Ε.. Η χρήση και η εκμετάλλευσή τους εγείρουν την υποχρέωση καταβολής τελών.».

Comments are closed