Πολεοδομικές και άλλες ρυθμίσεις στο νέο Σ/Ν για τον τουρισμό

Κατατέθηκε στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Τουρισμού με θέμα: “Ειδικές μορφές τουρισμού και διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη”.

Στο σχέδιο νόμου έχουν συμπεριληφθεί άρθρα που αφορούν μεταξύ άλλων σε πολεοδομικές ρυθμίσεις τουριστικών εγκαταστάσεων, ρυθμίσεις για τον υπολογισμό ανταλλάγματος και υποχρέωση αναδάσωσης για επεμβάσεις σε δάση, δασικές εκτάσεις και δημόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις, ρυθμίσεις για ζητήματα αιγιαλού και παραλίας κλπ.

Αιγιαλός

Τροποποιούνται-συμπληρώνονται διατάξεις του ν. 2971/2001 σχετικά με τον αιγιαλό και την παραλία στα εξής κατά βάση σημεία:

-Αυξάνεται κατά διακόσια 200 τετραγωνικά μέτρα (από 300 τ.μ που ισχύει σε 500 τ.μ) το ανώτατο όριο σε εμβαδόν κάθε παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού, για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουσμένους ή την αναψυχή του κοινού, εφόσον εξασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση του κοινού και ανάλογα με τη σύσταση του εδάφους του αιγιαλού.

-Μειώνεται κατά 10% (από 60% σε 50%) το ελάχιστο ποσοστό της έκτασης του αιγιαλού που πρέπει να παραμένει ελεύθερη, μη υπολογιζόμενου του χώρου που είναι δυσπρόσιτος και μη αξιοποιήσιμος και με τους περιορισμούς, ως προς το ποσοστό κάλυψης του αιγιαλού, που ορίζονται στην απόφαση παραχώρησης.

Δεν ισχύει για τις παραχωρήσεις σε όμορα του κοινοχρήστου χώρου ξενοδοχεία και σύνθετα τουριστικά καταλύματα που λειτουργούν νόμιμα, ο περιορισμός του εμβαδού κάθε παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης, σε πεντακόσια (500) τετραγωνικά μέτρα, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα.

-Επιτρέπεται, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας, η άνευ ανταλλάγματος παραχώρηση τμημάτων του αιγιαλού και της παραλίας προς Ο.Τ.Α. α” βαθμού για την τοποθέτηση επ’ αυτών, μη μονίμως πακτωμένων στο έδαφος και μέγιστου εμβαδού 10 τ.μ. ειδικών κατασκευών, οι οποίες προορίζονται για τη διεξαγωγή ενημερωτικών – εκπαιδευτικών εκδηλώσεων σχετικά με την ασφάλεια του κοινού και την πρόληψη ατυχημάτων στη θάλασσα.

-Καθορίζεται επακριβώς σε ποσοστό 5% επί του ανταλλάγματος της παραχώρησης έκτασης του αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθμένα και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού, το ύψος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου για την εκτέλεση έργων που εξυπηρετούν σκοπούς κοινωφελείς ή προστασίας του περιβάλλοντος, ναυταθλητικούς, ερευνητικούς, ύδρευσης, αποχέτευσης, επιστημονικούς, ανάπλασης, βιομηχανικούς, εξορυκτικούς, συγκοινωνιακούς, λιμενικούς, ναυπηγοεπισκευαστικούς, ενεργειακούς, αλιευτικούς και υδατοκαλλιεργητικούς.

-Περιορίζεται σε ένα έτος από πέντε που ισχύει, το χρονικό διάστημα αποκλεισμού των οριζόμενων φυσικών και νομικών προσώπων από οποιαδήποτε παραχώρηση αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθμένα και υπεδάφους του πυθμένα θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού.

Πολεοδομικές αλλαγές

Τροποποιείται και συμπληρώνεται το άρθρο 29 του ν.2545/1997 αναφορικά με το καθεστώς λειτουργίας που διέπει τις Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) στα εξής κατά βάση σημεία:

-Επιτρέπονται, με κ.υ.α., μετά την έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγματος, τροποποιήσεις της οριοθέτησης της Π.Ο.Τ.Α. υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβολή της έκτασης της Π.Ο.Τ.Α. δεν θα υπερβαίνει αθροιστικά το 15%, αντί του 10% που ισχύει σήμερα, της αρχικώς ορειοθετήσας έκτασης.

-Προβλέπεται δυνατότητα απόσπασης τμήματος ή τμημάτων ήδη οριοθετημένης Π.Ο.Τ.Α. και οριοθέτησης και χαρακτηρισμού αυτού/τών στη συνέχεια ως νέας αυτοτελούς Π.Ο.Τ.Α., εφόσον πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη δημιουργία Π.Ο.Τ.Α.. Με π.δ. μπορεί επίσης να ορίζεται και νέος διαφορετικός φορέας εκμετάλλευσης για την αποσπώμενη Π.Ο.Τ.Α.

-Εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και για την εξαγορά και ενσωμάτωση οδών, που δεν εξυπηρετούν το κοινό ή τρίτους, στις εκτάσεις ΠΟΤΑ. Ειδικότερα για μεγάλες σε έκταση επενδύσεις (οργανωμένοι υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων, σύνθετα τουριστικά καταλύματα, καθώς και ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων και εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής σε εκτός σχεδίου περιοχές), οι οποίες διαπερνώνται ή να διατρέχονται από οδικά δίκτυα, για τον υπολογισμό των μεγεθών δόμησης (συντελεστές δόμησης, ποσοστό κάλυψης, πυκνότητα κλινών ανά στρέμμα) η έκταση του ακινήτου θα νοείται ως ενιαίο σύνολο, ενώ οι οικοδομικές άδειες και εγκρίσεις αφορούν το σύνολο της έκτασης. Επίσης η υλοποιούμενη δόμηση μπορεί να τοποθετείται σε οποιοδήποτε τμήμα του ακινήτου, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι λοιποί ισχύοντες κατά περίπτωση όροι και περιορισμοί δόμησης.

-Προβλέπεται ότι οδικά δίκτυα καθώς και ρέματα που διατρέχουν εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των αναφερόμενων (ί) οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων, (Η) σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, (iii) ξενοδοχείων 4 και 5 αστέρων και (ίν) εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής δεν συνιστούν κατάτμηση αυτών και δεν προσμετρούνται για τον υπολογισμό του ελάχιστου εμβαδού των ιδιοκτησιών.

-Για τον υπολογισμό των μεγεθών δόμησης (συντελεστές δόμησης, ποσοστό κάλυψης, πυκνότητα κλινών ανά στρέμμα) η έκταση του ακινήτου θα νοείται ως ενιαίο σύνολο, ενώ οι οικοδομικές άδειες και εγκρίσεις αφορούν το σύνολο της έκτασης.

Επιτρέπεται η λειτουργική ενοποίηση οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων με ή χωρίς οικίσκους (camping) και ξενοδοχείων, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Επιτρέπεται η επέμβαση, εντός δημόσιων δασικών εκτάσεων, για τη δημιουργία γηπέδων γκολφ. (Αφορά πλέον το σύνολο των απαραίτητων εγκαταστάσεων για την άσκηση του αθλήματος του γκολφ και όχι περιοριστικά τη διάνοιξη και δημιουργία διόδων διαδρόμων γκολφ που ισχύει σήμερα).

Επαναπροσδιορίζεται η έκταση που υποχρεούνται να αναδασώσουν οι φορείς δημιουργίας τουριστικών εγκαταστάσεων εντός δημόσιων δασικών εκτάσεων, ως μέτρο αποκατάστασης του περιβάλλοντος. (Υπολογίζεται εφεξής μόνο επί των εκτάσεων στις οποίες πραγματοποιείται η επέμβαση και όχι επί του συνόλου της δασικής έκτασης, για την οποία έχει εγκριθεί η επένδυση), κατ’ αναλογία με τα ισχύοντα στην Ελβετική δασική νομοθεσία, από την οποία και εισήχθη ο ως άνω θεσμός (Rodungersatz)

-Οι επενδυτικές δαπάνες για τη δημιουργία γηπέδων γκολφ εννέα οπών υπάγονται στα κίνητρα της αναπτυξιακής νομοθεσίας . Τα ως άνω εφαρμόζονται και για επενδυτικά σχέδια δημιουργίας γκολφ 18 οπών που έχουν ήδη υπαχθεί σε διατάξεις αναπτυξιακού νόμου, για τα οποία υποβάλλεται αίτημα τροποποίησης φυσικού αντικείμενου λόγω μείωσης της δυναμικότητας.

-Καθορίζονται οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων επιτρέπεται η μεταβίβαση της κυριότητας ή η εκμίσθωση των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών των ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condohotels) κ.λπ.

-Προβλέπεται η δυνατότητα καθορισμού, με το π.δ. χαρακτηρισμού και οριοθέτησης Π.Ο.Τ.Α., ειδικών ζωνών προστασίας περιμετρικά της οριοθετούμενης Π.Ο.Τ.Α., στις οποίες μπορεί να καθορίζονται ειδικοί όροι και περιορισμοί στις χρήσεις γης, στους όρους δόμησης και στην εν γένει άσκηση δραστηριοτήτων και λειτουργιών.

Δείτε το Σχέδιο Νόμου ΕΔΩ

Δείτε την αιτιολογική έκθεση ΕΔΩ

Comments are closed