Ποιοι μηχανικοί θα μπορούν να υπογράφουν για τη σύνδεση σταθμών ΑΠΕ

Tα κριτήρια για την ένταξη των μηχανικών που θα έχουν τη δυνατότητα να υπογράφουν για τη σύνδεση σταθμών ΑΠΕ, αποφάσισε η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ, σε συνέχεια της δημοσίευσης των ρυθμίσεων που αφορούν στη δήλωση ετοιμότητας για τη σύνδεση σταθμού ΑΠΕ, σε ΦΕΚ.

Σύμφωνα λοιπόν με την ομόφωνη απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, ο υποψήφιος για ένταξη στο κατάλογο θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

Κριτήριο 1

Να διαθέτει ειδικότητα Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ναυπηγού Μηχανικού ή Ναυπηγού-Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Περιβάλλοντος ή να διαθέτει ειδικότητα άλλη από αυτή που αναφέρεται στο ανωτέρω σημείο α΄ (ήτοι Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα Μηχανικού ή Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή Χημικού Μηχανικού ή Μεταλλειολόγου-Μεταλλουργού Μηχανικού ή Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανικού Χωροταξίας & Πολεοδομίας ή Μηχανικού Ορυκτών Πόρων ή Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης) και να διαθέτει εμπειρία σε ένα (1) έργο τουλάχιστον 200 KW ή σε δύο (2) τουλάχιστον έργα επίβλεψης κατασκευής ή και λειτουργίας σταθμού Α.Π.Ε. ή ΣΗΘΥΑ ή παραλαβής σταθμού Α.Π.Ε. ή ΣΗΘΥΑ ίδιας τεχνολογίας με αυτό στο οποίο θα διενεργηθεί η αυτοψία. Για την τεκμηρίωση της εμπειρίας προσκομίζεται βεβαίωση εργοδότη στην οποία αναγράφεται το έργο Α.Π.Ε. και η περίοδος απασχόλησης του μηχανικού στην επίβλεψη κατασκευής ή λειτουργίας ή την παραλαβή του σταθμού.

Κριτήριο 2

Να έχει συμπληρώσει 3 έτη από την εγγραφή του στο ΤΕΕ.

Δείτε αναλυτικά τι αναφέρεται στις νέες ρυθμίσεις για τη δήλωση ετοιμότητας σταθμών ΑΠΕ, στο δεύτερο μέρος του ΦΕΚ, Κεφάλαιο Α’, Άρθρο 20 ΕΔΩ

Comments are closed