Πράσινο Ταμείο: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας

Σε πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων που αφορούν Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας προχώρησε το Πράσινο Ταμείο.

Στόχος της δράσης που εντάσσεται στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2022» είναι η κατάρτιση από τους Δήμους ολοκληρωμένων Σχεδίων Αστικής Προσβασιμότητας ώστε να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και τις απαιτήσεις του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Προσβασιμότητα.

Όπως προκύπτει από τα αναφερόμενα στο σχετικά έγγραφα το σύνολο των πιστώσεων για φέτος ανέρχεται σε 13.622.640 ευρώ. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι όλοι οι Δήμοι μητροπολιτικών κέντρων, οι μεγάλοι και μεσαίοι ηπειρωτικοί Δήμοι, οι Δήμοι πρωτευουσών Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και οι μεγάλοι και μεσαίοι νησιωτικοί Δήμοι.

Στους δυνητικούς δικαιούχους παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προς ένταξη ήδη συμβασιοποιημένων υπηρεσιών ή υπηρεσιών των οποίων έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοπράτησης και καλύπτουν τα κριτήρια της επιλεξιμότητας που αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό Διαχείρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος. Προϋπόθεση είναι α) η υπογραφή της σύμβασης ή η έναρξη της διαδικασίας δημοπράτησης να έχει γίνει εντός του έτους 2022 β) να υπάρχει και να βεβαιώνεται η ομαλή εξέλιξή τους μέσω σχετικής βεβαίωσης από την αρμόδια Υπηρεσία του εκάστοτε δικαιούχου και γ) να μην αποτελούν αντικείμενο συμπληρωματικής σύμβασης.

Υποβολή αιτήσεων

Επισημαίνεται, ότι για κάθε Δήμο υπάρχει ο περιορισμός της υποβολής μιας μόνο πρότασης για τα διοικητικά του όρια είτε οι προτάσεις υποβληθούν από το Δήμο είτε από αρμόδιο Σύνδεσμο ΟΤΑ είτε από Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ). Στην περίπτωση υποβολής πρότασης από Σύνδεσμο Δήμων ή Περιφερειακή Ένωση Δήμων το ανώτατο συνολικό ποσό χρηματοδότησης δεν πρέπει να υπερβαίνει το άθροισμα των ποσών που δικαιούται κάθε επιμέρους Δήμος μεμονωμένα. Στην περίπτωση που ορίζεται ως φορέας εκπόνησης ΠΕΔ, απαιτείται να γίνει προγραμματική σύμβαση μεταξύ των δικαιούχων ΟΤΑ και της ΠΕΔ.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από την Δευτέρα 9 Μαΐου έως και την Παρασκευή 20 Μαΐου και ώρα 18:00, που είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων.

Η υποβολή γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, από την ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου www.prasinotameio.gr, με είσοδο στις ψηφιακές υπηρεσίες εδώ. Για την υποβολή, ο δικαιούχος θα κάνει χρήση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων του Πράσινου Ταμείου, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς που ήδη διαθέτει. Κατά το χρονικό διάστημα υποβολής, ο δικαιούχος θα μπορεί να συμπληρώνει σταδιακά την πρότασή του και να την αποθηκεύει προσωρινά μέχρι την οριστική υποβολή. Η οριστική υποβολή της γίνεται άπαξ και θα λαμβάνει αυτόματα Αριθμό Πρωτοκόλλου από το Πράσινο Ταμείο.

Διαδικασία ένταξης

Κάθε πρόταση που υποβάλλεται, αξιολογείται άμεσα χωρίς να απαιτείται να παρέλθει η προθεσμία υποβολής. Εφόσον πληρούν το σύνολο των κριτηρίων αξιολόγησης τα έργα εντάσσονται, βάσει του προϋπολογισμού τους. Για το σκοπό αυτό, προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου για την ένταξη της συγκεκριμένης πρότασης στον Άξονα Προτεραιότητας 2 του Χ.Π. «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2022».

Η απόφαση ένταξης της πρότασης του δικαιούχου εκδίδεται με βάση τον προϋπολογισμό της, λαμβάνοντας υπόψη το «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο» σε συνάρτηση με τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά του κάθε Δήμου. Οι δυνητικοί δικαιούχοι δύνανται να ασκήσουν αίτηση θεραπείας (ένσταση) σχετικά με την απόφαση ένταξης στο Δ.Σ του Πράσινου Ταμείου, που υποβάλλεται ηλεκτρονικά άπαξ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά εργάσιμων ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης της απορριπτικής απόφασης. Το Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου αποφαίνεται επί των αιτήσεων θεραπείας (ενστάσεων) μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την υποβολή τους.

Σημειώνεται ότι ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί το σύνολο των υποχρεώσεων που αναφέρονται στον Οδηγό Διαχείρισης, καθώς επίσης και να προχωρήσει σε δημοσίευση της διακήρυξης (σε περίπτωση διαγωνισμού) ή της πρόσκλησης (σε περίπτωση απευθείας ανάθεσης) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), έως 31/10/2022. Σε αντίθετη περίπτωση, η υπηρεσία θα απεντάσσεται μετά από απόφαση του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση ΕΔΩ.

Comments are closed