“Πράσινο φως” από το ΣτΕ για Αιολικό Πάρκο στο Βέρμιο

Νόμιμη κρίθηκε η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για αιολικό στο Βέρμιο από το ΣτΕ, που απέρριψε σχετική προσφγή, περί  παράβασης της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, που αφορά την ένταξη περιοχής υλοποίησης του project στο Ευρωπαικό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000.

Σύμφωνα με το ΣτΕ:

“Εφόσον σε περιοχές Natura δεν απαγορεύεται κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, αλλά εξαρτάται η έγκριση των δραστηριοτήτων αυτών από προηγούμενη δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων του συγκεκριμένου έργου, εν προκειμένω δε με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχει συνεκτιμηθεί ο χαρακτήρας της ως άνω περιοχής και έχει γίνει εξέταση των συνεπειών της επέμβασης σ’αυτήν, ο εξεταζόμενος λόγος πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, δεδομένης και της μη προβολής ειδικότερης αιτίασης.

Ανεξάρτητα από τις όποιες ειδικότερες αναφορές της, από το περιεχόμενο της εγκριθείσης με την προσβαλλόμενη πράξη ΜΠΕ, προκύπτει ότι, από τη από την άποψη της καταγραφής της πανίδας και των επιπτώσεων σ’αυτήν από τη κατασκευή και λειτουργία του έργου, η μελέτη παρίσταται επαρκώς αιτιολογημένη, αμφισβητούν με συγκεκριμένο και τεκμηριωμένο τρόπο την ακρίβεια και επάρκεια των ανωτέρω εκτιμήσεων, εφόσον διά των μνημονευομένων διαδικτυακών τόπων, στους οποίους άλλωστε δεν αναρτάται κάποιου είδους πρόσφατη έρευνα ή μελέτη, δεν αποδεικνύονται οι προβαλλόμενοι ισχυρισμοί τους, όπως περί βιοτόπου αρκούδας στο Βέρμιο κ.ά. Εξάλλου, δοθέντος ότι η υπόψη περιοχή δεν εντάσσεται σε Ζώνη Ειδικής Προστασίας, ούτε χαρακτηρίζεται ως Σημαντική Περιοχή για τα πουλιά, σύμφωνα δε με την ΜΠΕ δεν αποτελεί κύριο μεταναστευτικό διάδρομο, οπωσδήποτε δεν απαιτείτο ως προϋπόθεση για την έκδοση της προσβαλλομένης ΕΠΟ η σύνταξη ειδικής ορνιθολογικής μελέτης.

Σε κάθε περίπτωση, οι επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα έχουν επαρκώς εκτιμηθεί, ενόψει και της φύσεως του επίμαχου φιλικού προς το περιβάλλον έργου και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του (αραιά χωροθετημένης Α/Γ, ώστε να επιτρέπεται η απρόσκοπτη διέλευση των πουλιών ανάμεσά τους). Συνεπώς οι ισχυρισμοί των αιτούντων περί ανεπανόρθωτης βλάβης στην πανίδα/ορνιθοπανίδα της περιοχής πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι, ως απαράδεκτοι δε, καθ’ ο μέρος αμφισβητούν ευθέως την ανέλεγκτη ακυρωτικώς τεχνική κρίση της Διοικήσεως.”

Τονίζεται επίσης, ότι: “Οι μελετητές εκτιμούν ότι το έργο δεν θα αλλοιώσει τα τοπιολογικά χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής, σ’αυτό δε συνηγορεί, πρωτίστως, η μεγάλη κλίμακα των ορεινών όγκων της περιοχής σε σχέση με την κλίμακα των γραμμικών διαστάσεων των ανεμογεννητριών. Κατόπιν αυτών και ενόψει των διαλαμβανομένων στη ΜΠΕ, ο περί του αντιθέτου λόγος ακυρώσεως πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος.”

Ομοίως απορρίφθηκε ως αβάσιμη η προσφυγή και ως προς το σκέλος που επικαλείται παράβαση αρχών της αειφορίας.

Comments are closed