Προγραμματισμός των Μ.Ε. Περιβάλλοντος και Δ.Ο.Ε. Τεχνικής Παιδείας

Εγκρίθηκε ο προγραμματισμός της Μ.Ε. Περιβάλλοντος και της Δ.Ο.Ε. Τεχνικής Παιδείας, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του ΤΕΕ/ΤΚΜ για την τρέχουσα θητεία.

Η Μ.Ε. Περιβάλλοντος θα επικεντρωθεί στα προβλήματα και τις προοπτικές της Κεντρικής Μακεδονίας, λαμβάνοντας υπόψη τη συγκυρία όπως αυτή διαμορφώνεται από:

 • Τη διαμόρφωση και υιοθέτηση των επιμέρους πολιτικών για την κυκλική οικονομία.
 • Την εφαρμογή της πράσινης συμφωνίας στην Ε.Ε. και την προετοιμασία του «κλιματικού νόμου».
 • Την έναρξη της νέας προγραμματικής περιόδου 2021 – 2027.
 • Το σχεδιασμό και την υλοποίηση του νέου ευρωπαϊκού πακέτου στήριξης και ανάκαμψης της οικονομίας.
 • Την προοπτική της μετά-covid εποχή με τα δεδομένα που αυτή δημιουργεί και στον τομέα του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής.

Οι αρχές με τις οποίες θα εργαστεί είναι, η εξωστρέφεια, η ομαδικότητα, η αξιοποίηση της εξειδίκευσης και εμπειρίας των συναδέλφων, ενώ οι θεματικοί άξονες στους οποίους θα δραστηριοποιηθεί είναι:

 1. Νομοθεσία – Θεσμικό πλαίσιο: παρακολούθηση, επεξεργασία, σχολιασμός και προτάσεις για το περιβάλλον
 2. Περιβαλλοντική Αποκατάσταση Λίμνης Κορώνειας
 3. Προστατευόμενες περιοχές Κεντρικής Μακεδονίας και θαλάσσια οικοσυστήματα
 4. Περιβαλλοντική διάσταση μεγάλων έργων και δραστηριοτήτων στην ΠΚΜ
 5. Περιβαλλοντική διαχείριση σε υποδομές μεταφορών
 6. Υδατικοί πόροι
 7. Διαχείριση στερεών αποβλήτων
 8. Ατμοσφαιρική ρύπανση
 9. Κλιματική Αλλαγή – Κυκλική Οικονομία
 10. Εφαρμογή νέων τεχνολογιών
 11. Χρηματοδοτικά Μέσα

Δείτε αναλυτικά τον προγραμματισμό της Μ.Ε. Περιβάλλοντος ΕΔΩ.

Η Δ.Ο.Ε. Τεχνικής Παιδείας, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, στοχεύει στην καταγραφή, ανάλυση, συζήτηση και διαμόρφωση προτάσεων επί του συνόλου των ζητημάτων που απασχολούν τον κλάδο των Μηχανικών.

Οι δράσεις της ΔΟΕ για την επίτευξη των σκοπών της, παρουσιάζονται διαγραμματικά ως εξής:

 1. Συνεδριάσεις περίπου μία φορά το μήνα ή και εκτάκτως κατά τις ανάγκες.
 2. Σύνταξη υπομνημάτων για θέματα της Τεχνικής Παιδείας (ΤΠ), εισηγήσεις στον Πρόεδρο και στην Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ για παρεμβάσεις σχετικά με αυτά.
 3. Παραστάσεις σε αρμοδίους φορείς συνοδεύοντας τον Πρόεδρο ή άλλον εκπρόσωπο της Διοίκησης του ΤΕΕ-ΤΚΜ για προώθηση των θεμάτων της ΤΠ.
 4. Συντονισμός των δράσεων και ενεργειών για την ΤΠ με το κεντρικό ΤΕΕ και άλλους φορείς.
 5. Προβολή των επίκαιρων θεμάτων ΤΠ μέσω των μέσων και του τύπου.
 6. Διοργάνωση ημερίδων με θέματα επιστημονικά – εκπαιδευτικά που απασχολούν τους εκπαιδευτικούς μηχανικούς.
 7. Διοργάνωση σεμιναρίων και προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών μηχανικών, καθώς και όσων μηχανικών σκοπεύουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με την εκπαίδευση.
 8. Επιδίωξη πραγματοποίησης προγράμματος ERASMUS+ για επαφή των εκπαιδευτικών μηχανικών με την ευρωπαϊκή εμπειρία Τεχνικής Παιδείας.
 9. Παρακολούθηση και παρέμβαση στις διαδικασίες σύνταξης Εθνικών Περιγραμμάτων, έλεγχος προγραμμάτων σπουδών ώστε να ανταποκρίνονται σε αυτά, διαδικασίες πιστοποίησης.

Comments are closed