Προεδρικό διάταγμα για το νέο Οργανισμό του ΤΕΕ

Μετά από 18 χρόνια κατά τα οποία το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας λειτούργησε βάσει του π.δ. 295/2002 «Οργανισμός Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.)», ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπέγραψε το νέο, επικαιροποιημένο προεδρικό διάγραμμα που καθορίζει εκ νέου την οργάνωση και τη λειτουργία του ΤΕΕ.

Βάσει αυτού, το Τ.Ε.Ε., ασκώντας τον ρόλο του ως τεχνικού συμβούλου της Πολιτείας και ως επιστημονικού και επαγγελματικού φορέα των μηχανικών, αναπτύσσει πρόσθετες υπηρεσίες υποστήριξης του έργου των μηχανικών και της Πολιτείας, είτε κατόπιν ανάθεσης από την Πολιτεία είτε με πρωτοβουλία της Διοίκησής του.

Στις υπηρεσίες αυτές καταλέγονται:

α) Ηλεκτρονικό Σύστημα Αυθαιρέτων,
β) Ηλεκτρονικό Σύστημα Έκδοσης Αδειών Δόμησης,
γ) Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων-Ενιαίο Λογισμικό-Τεχνικές Οδηγίες,
δ) Ανάθεση στο Τ.Ε.Ε. των καθηκόντων του Εθνικού Συντονιστή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου των Δημάρχων,
ε) Παροχή νομικής και φοροτεχνικής υποστήριξης των μηχανικών,
στ) Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτότητας Κτηρίου,
ζ) Ψηφιοποίηση του Μητρώου μελών του Τ.Ε.Ε. με δυνατότητα παροχής ψηφιακών αντιγράφων στα Μέλη του,
η) Ψηφιοποίηση της Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ε. με ανοικτή πρόσβαση,
ι) Νέο ανοικτό σύστημα υποβολής αιτήσεων και επιλογής ελεγκτών δόμησης,
ια) Διασύνδεση του Μητρώου μελών του Τ.Ε.Ε. με τα πληροφοριακά συστήματα της ΕΚΧΑ Α.Ε.,
ιβ) Πρόσβαση σε βάση δεδομένων νομοθεσίας και νομολογίας για θέματα Μηχανικών,
ιγ) Σώμα Ειδικών Επιμετρητών δημοσίων και ιδιωτικών έργων, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν.4512/2018 (Α΄5) και την αριθμ. ΔΝΣβ΄/οικ.40185/ΦΝ466/25.5.2018 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄2046).
ιδ) Αναπτύσσει υποδομές και παρέχει υπηρεσίες που του ανατίθενται με τις υπουργικές αποφάσεις ΔΝΣγ/ οικ.42217/ΦΝ466 (Β’ 2235/2017), ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/27454/ 2631 (Β’ 3976/2017), ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983 (Β’ 3136/ 2018), ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/54336/486 (Β’3584/2018), ΥΠΕΝ/ ΥΠΡΓ/60699/7711 (Β’2872/2019), ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/60696/ 7710 (Β’ 2871/2019).

Δείτε ολόκληρο το ΠΔ, ΕΔΩ.

Comments are closed