Προκήρυξη τριών μεταπτυχιακών στο ΑΠΘ

Στην προκήρυξη τριών μεταπτυχιακών προγραμμάτων για την εισαγωγή σε  Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Ειδίκευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, προχώρησαν τμήματα του ΑΠΘ. Τα τρία προγράμματα αφορούν τα εξής γνωστικά αντικείμενα:

 

1) «Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων». Αφορά την εισαγωγή 30 φοιτητών, προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων: έως 19/5

2)  «Προστασία Περιβάλλοντος και Bιώσιμη Aνάπτυξη». Αφορά την εισαγωγή 25 φοιτητών, προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων: έως 19/5

3)  «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών» (Διατμηματικό πρόγραμμα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και του Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών). Αφορά την εισαγωγή 22 φοιτητών, προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων: έως 22/5.

Παρακάτω ακολουθούν αναλυτικές πληροφορίες για κάθε πρόγραμμα:

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (ΤΠΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο αντικείμενο «Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών ΄Εργων» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. (απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ., αρ. συνεδρίασης 10/4-4-17)

Οι μεταπτυχιακές σπουδές οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) μετά από ετήσιο κύκλο σπουδών, ο οποίος περιλαμβάνει την παρακολούθηση  μεταπτυχιακών μαθημάτων κατά τη διάρκεια των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων καθώς και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

 

Προϋποθέσεις και τρόπος επιλογής

Δυνατότητα υποβολής αιτήσεων στο ΠΜΣ έχουν διπλωματούχοι μηχανικοί των πολυτεχνικών σχολών των ΑΕΙ της χώρας ή ισότιμων τμημάτων ΑΕΙ της αλλοδαπής. Δυνατότητα υποβολής αίτησης έχουν επίσης απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ημεδαπής ή αλλοδαπής, συγγενούς γνωστικού αντικειμένου καθώς και αντίστοιχης τεχνολογικής κατεύθυνσης.

Η επιλογή των ΜΦ θα γίνει με βάση τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και ειδικότερα τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου των προπτυχιακών σπουδών του υποψήφιου με την επιστημονική περιοχή του ΠΜΣ, το βαθμό του διπλώματος ή πτυχίου, την επίδοση στη διπλωματική εργασία και σε προπτυχιακά μαθήματα συναφή με το ΠΜΣ, το επίπεδο γνώσης τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας, το βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου, την ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο του πολιτικού μηχανικού, την επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο του πολιτικού μηχανικού, των τίτλων ακαδημαϊκών σπουδών (πτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί) πλέον του βασικού που αποκτήθηκαν τουλάχιστον προ τριετίας, των υποτροφιών ΙΚΥ, των συστατικών επιστολών και την συνέντευξη.

 

Προθεσμίες και δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από τις 2 Μαΐου μέχρι τις 19 Μαΐου 2017  στη Γραμματεία του ΤΠΜ του ΑΠΘ:

α) Αίτηση σε ειδικό έντυπο χορηγούμενο από την ιστοσελίδα του Τμήματος (www.civil.auth.gr).

β) Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου (με τον ακριβή βαθμό) (απλή φωτοτυπία). Ειδικά οι τελειόφοιτοι πρέπει να καταθέσουν στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους μέχρι τον Ιούλιο 2017.

γ) Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας διπλώματος ή πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (όσοι προέρχονται από πανεπιστήμια του εξωτερικού) (απλή φωτοτυπία και προσκόμιση των πρωτοτύπων).

δ) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (απλή φωτοτυπία).

ε) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

στ) Αποδεικτικά επαρκούς γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών (απλή φωτοτυπία και προσκόμιση των πρωτοτύπων).

ζ) Δύο συστατικές επιστολές

και όσα άλλα συμπληρωματικά στοιχεία αναφέρονται στο έντυπο της αίτησης.

 

Πληροφορίες

Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του ΤΠΜ του ΑΠΘ (τηλ. 2310 – 995698)  και ώρες 11-13.

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (ΤΠΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)  καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο αντικείμενο «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 (απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ., αρ. συνεδρίασης 10/4-4-17).

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) μετά από ετήσιο κύκλο σπουδών, ο οποίος περιλαμβάνει την παρακολούθηση  μεταπτυχιακών μαθημάτων κατά τη διάρκεια των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων, καθώς και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

 

Προϋποθέσεις και τρόπος επιλογής

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτές υποψηφιότητες κυρίως διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών των Πολυτεχνικών Σχολών των ΑΕΙ της χώρας ή ισότιμων τμημάτων ΑΕΙ της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι τμημάτων συγγενούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής ή αλλοδαπής από θετικές ή τεχνολογικές κατευθύνσεις. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι των ανωτέρω τμημάτων, εφόσον πρόκειται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους ως το τέλος Αυγούστου του 2017.

Ο μέγιστος αριθμός των εισακτέων Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ) στο ΠΜΣ ορίζεται σε τριάντα (30). Η επιλογή των ΜΦ θα γίνει με βάση τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και ειδικότερα τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου των προπτυχιακών σπουδών και της διπλωματικής εργασίας του υποψήφιου με την επιστημονική περιοχή του ΠΜΣ, τον βαθμό του διπλώματος ή πτυχίου, το επίπεδο γνώσης τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας, το βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου και τις συστατικές επιστολές.

 

Προθεσμίες και δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από τις  2 Μαΐου μέχρι τις 19 Μαΐου 2017  στη Γραμματεία του ΤΠΜ του ΑΠΘ:

α) Αίτηση σε ειδικό έντυπο που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.civil.auth.gr)

β) Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου, με ακριβή βαθμό (απλή φωτοτυπία). Ειδικά οι τελειόφοιτοι πρέπει να καταθέσουν στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι αναμένεται η ολοκλήρωση των σπουδών τους τους ως το τέλος Αυγούστου του 2017

γ) Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας διπλώματος ή πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (όσοι προέρχονται από πανεπιστήμια του εξωτερικού) (απλή φωτοτυπία και προσκόμιση των πρωτοτύπων)

δ) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (απλή φωτοτυπία)

ε) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

στ) Αποδεικτικά επαρκούς γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών (απλή φωτοτυπία και προσκόμιση των πρωτοτύπων)

ζ) Δύο συστατικές επιστολές

και όσα άλλα συμπληρωματικά στοιχεία αναφέρονται στο έντυπο της αίτησης.

 

Πληροφορίες

Πρόσθετες  πληροφορίες  παρέχονται  από  τη  Γραμματεία  του  ΤΠΜ  του  ΑΠΘ    (τηλ. 2310– 995698).

Για την εισαγωγή 22 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»

Τα Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών (ΤΠΜ) και Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (ΤΑΤΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο αντικείμενο «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών». Το ΔΠΜΣ διοικείται από Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ), στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των δύο Τμημάτων.

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΔΠΜΣ οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ), μετά από επιτυχή ολοκλήρωση πλήρους ετήσιου κύκλου σπουδών και εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας.. Τα μαθήματα του ΔΠΜΣ διακρίνονται σε Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού και σε Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα.

 

Προϋποθέσεις και τρόπος επιλογής

Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα οκτώ Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού και σε τρία κατ’ επιλογήν μαθήματα (από κατάλογο πέντε μαθημάτων). Τα μαθήματα κατανέμονται σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα, και στη συνέχεια στη διάρκεια των θερινών μηνών εκπονείται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις συναφείς εργασίες καθορίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό και δίνεται στον Οδηγό Σπουδών του Προγράμματος, που είναι διαθέσιμος από την ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος: http://pgtransport.civil.auth.gr/

Στο ΔΠΜΣ «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών» γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι διπλωματούχοι Μηχανικοί των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας ή ισοτίμων Τμημάτων ΑΕΙ της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι ισοτίμων Τμημάτων συγγενούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής από θετικές κατευθύνσεις, ή άλλων συναφών με τα αντικείμενα του Προγράμματος κατευθύνσεων ή τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο έτος των σπουδών τους στη βάση πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας της μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους. Η τυχόν έγκρισή τους είναι προσωρινή και οριστικοποιείται μόνον αν προσκομίσουν αντίγραφο πτυχίου με την τελική αναλυτική βαθμολογία τους μέχρι την τελική ημερομηνία υποβολής που θα ορίσει η Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών. Επίσης, γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι συναφών σχολών των ΤΕΙ. Η διαδικασία επιλογής βασίζεται σε μοριοδότηση των υποψηφίων  με βάση προκαθορισμένα κριτήρια που έχουν τοποθετηθεί από την ΕΔΕ.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και η συνολική διάρκεια σπουδών είναι 12 μήνες.

Για την επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών θα ληφθούν υπόψη ο γενικός βαθμός διπλώματος, η επίδοση στα συναφή προς το ΔΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα και στη διπλωματική εργασία, η επαρκής και τεκμηριωμένη γνώση ξένων γλωσσών (βασική η γνώση της αγγλικής), η γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών, η τυχόν υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα και επαγγελματική εμπειρία, οι συστατικές επιστολές και θα γίνει συνεκτίμηση των κριτηρίων και προϋποθέσεων της ισχύουσας νομοθεσίας. Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων του ΔΠΜΣ «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών» ορίζεται σε (22) είκοσι δύο κατ’ ανώτατο όριο.

 

Προθεσμίες και δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν διεξοδικά για τη φυσιογνωμία, τη φιλοσοφία, τους στόχους, το αντικείμενο, τη δομή και τη λειτουργία του ΔΠΜΣ του Α.Π.Θ. «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών», καθώς και για το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων και τις απαιτήσεις του, στη διεύθυνση http://pgtransport.civil.auth.gr/ και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από 02/05/2017 έως και 22/5/2017 στη: Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών – Κτίριο 10 Επεκτάσεων Πολιτικών Μηχανικών (κα. Φ. Βελδεμίρη).

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι:

  1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας (σε ειδικό έντυπο – αρχείο που διατίθεται από την ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος.
  2. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου (απλή φωτοτυπία).
  3. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ (για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού).
  4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας του Πανεπιστημιακού Τμήματος / Σχολής από το οποίο / την οποία πήραν το πτυχίο τους (στα ελληνικά ή αγγλικά αν προέρχονται από ξένο Πανεπιστήμιο) (απλή φωτοτυπία).
  5. Πλήρες βιογραφικό υπόμνημα το οποίο θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε τεκμηριωμένα στοιχεία (απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα) για τις σπουδές, την ερευνητική ή / και επαγγελματική δραστηριότητα και τις επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου (για τις οποίες θα πρέπει να υποβληθεί ένα αντίτυπο).
  6. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης τουλάχιστον της Αγγλικής επιπέδου Proficiency (ή και περισσοτέρων ξένων γλωσσών), με υποβολή και των σχετικών αντιγράφων πιστοποιητικών σπουδών. Οι κάτοχοι πιστοποιητικού επιπέδου Lower ή TOEFL (600) ή IELTS (6,0) θα υποβληθούν σε γραπτή εξέταση επάρκειας. Από την υποχρέωση αυτή απαλλάσσονται οι πτυχιούχοι Αγγλόφωνων Πανεπιστημίων.(απλές φωτοτυπίες και προσκόμιση των πρωτότυπων στη γραμματεία)
  7. Δύο συστατικές επιστολές.

 

Πληροφορίες

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών κα. Φ. Βελδεμίρη τηλ. 2310-995698 και τη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος κ. Κ. Ροδίτου τηλ: 2310 995580, roditou@civil.auth.gr

Comments are closed