Προκηρύχθηκε η μελέτη-κατασκευή νέου κτιρίου Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας

Προκηρύχθηκε την περασμένη εβδομάδα, ο διαγωνισμός του έργου με τίτλο “Μελέτη κατασκευή νέου κτηρίου περιφερειακής ενότητας Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”, προϋπολογισμού 28.110.000,00 ευρώ.

Το έργο έχει ως αντικείμενο συγχρόνως την μελέτη και την κατασκευή (εκτέλεση) του νέου κτιρίου Υπηρεσιών (νέου Διοικητηρίου) της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας και η δημοπράτηση του με την μέθοδο του άρθρου 50 του Ν. 4412/16.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος είναι στις 5 Αυγούστου 2022 ενώ η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 10 Αυγούστου. Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και οι εργασίες θα έχουν διάρκεια 24 μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Ταυτότητα έργου

Το έργο αφορά στην κατασκευή νέου κτιρίου για τη στέγαση σε ενιαίο χώρο όλων των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ), με λειτουργικό σχεδιασμό, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών για μεγάλα δημόσια κτίρια που δέχονται κοινό, σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, προσπελασιμότητα για άτομα μειωμένης κινητικότητας και χώρους στάθμευσης.

Το αντικείμενο του δημοπρατούμενου έργου περιλαμβάνει:

α. την εκπόνηση Οριστικής μελέτης (φάση διαγωνισμού) και της μελέτης Εφαρμογής (αρχιτεκτονική, στατική και Η/Μ μελέτη), καθώς και κάθε συμπληρωματικής – υποστηρικτικής μελέτης και έρευνας (τοπογραφική, γεωτεχνική, κυκλοφοριακή κ.λπ.), που θα κριθεί απαραίτητη για την εκπόνηση της κύριας μελέτης και την εκτέλεση του έργου

β. την κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων και των έργων και διαμορφώσεων του περιβάλλοντα χώρου,

γ. την προμήθεια και εγκατάσταση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του έργου,

δ. τη σύνδεση του έργου με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, τηλεπικοινωνίες, ύδρευση και αποχέτευση),

ε. την έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειών για την κατασκευή και λειτουργία του κτιρίου (άδεια δόμησης, κυκλοφοριακή σύνδεση με οδικό δίκτυο, πιστοποιητικό πυρασφάλειας, ενεργειακό πιστοποιητικό κ.λπ.).

Επίσης, στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται και κάθε εργασία ή προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, η οποία θα είναι αναγκαία για την ολοκληρωμένη κατασκευή και την άρτια και ολοκληρωμένη λειτουργία του έργου, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στα Τεύχη Δημοπράτησης.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.

Comments are closed