Προς κατάργηση των διπλών εισφορών με το νομοσχέδιο για το νέο ασφαλιστικό

Το ασφαλιστικό νομοσχέδιο επιφυλάσσει σημαντική ελάφρυνση για τους απασχολούμενους με σχέση μισθωτής εργασίας οι οποίοι παράλληλα δραστηριοποιούνται και ως ελεύθεροι επαγγελματίες με μπλοκάκι ή διατηρούν αγροτική δραστηριότητα.

Στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου επισημαίνεται ότι «για την παράλληλα ασκούμενη δραστηριότητα (αυτοαπασχόληση, ελεύθερο επάγγελμα, εν γένει αγροτική δραστηριότητα) προκύπτει υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικής εισφοράς μόνο στην περίπτωση που οι καταβλητέες από τη μισθωτή απασχόληση ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη) δεν καλύπτουν το ποσό της 2ης ασφαλιστικής κατηγορίας του άρθρου 39 ή 40, συμπεριλαμβανομένης και της εισφοράς ασφάλισης ασθενείας του άρθρου 41».

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι όσοι καλύπτουν πλήρως από τον μισθό τους την ελάχιστη εισφορά που αντιστοιχεί στα 252 ευρώ (δεύτερη κατηγορία εισφοράς) απαλλάσσονται από την εισφορά για το μπλοκάκι. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να πληρώσουν τη διαφορά που υπολείπεται.

Όπως υπολογίζεται -σύμφωνα με τo in.gr- για να καλύπτεται πλήρως η ελάχιστη εισφορά πρέπει ο μισθός να ανέρχεται σε 930 ευρώ μικτά.

Η ελάχιστη εισφορά για όσους ασκούν αγροτική δραστηριότητα ορίζεται στα 143 ευρώ.

Μεγαλύτερη ελάφρυνση προβλέπεται για τους νέους επαγγελματίες για τα πέντε πρώτα χρόνια της σταδιοδρομίας τους. Γι’ αυτή την κατηγορία η πλήρης απαλλαγή ισχύει εφόσον καλύπτεται από το μισθό τους το ποσό της πρώτης και ελάχιστης ασφαλιστικής κατηγορίας συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς για ασθένεια, δηλαδή η εισφορά των 210 ευρώ. Δηλαδή , απαλλάσσονται από την διπλή εισφορά αν αμείβονται με μισθό από 775 ευρώ και άνω.

Ωστόσο,όπως αναφέρεται στη διάταξη «χρήση του ευεργετήματος αυτού είναι δυνατή μόνο μία φορά. Σε περίπτωση διακοπής της ασκήσεως του επαγγέλματος του ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοτελώς απασχολούμενου δεν είναι δυνατή η συνέχιση ή επανέναρξη του ως άνω ευεργετήματος».

Όσοι ασκούν παράλληλες μη μισθωτές δραστηριότητες (ελεύθερο επάγγελμα, αυτοαπασχόληση, αγροτική δραστηριότητα) θα καταβάλλουν με ελεύθερη επιλογή μόνο μια ασφαλιστική εισφορά σε μία από τις 6 κατηγορίες που θα ισχύσουν για τους ελεύθερους επαγγελματίες δηλαδή κατ ελάχιστον 210 ευρώ για σύνταξη και υγεία (220 μαζί με τα 10 ευρώ υπέρ ανεργίας).

Comments are closed