Προσλήψεις μηχανικών στο Κτηματολόγιο: Οι θέσεις και τα απαιτούμενα προσόντα

Οι Υπουργοί Οικονομικών, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπέγραψαν την απόφαση που αφορά στον “Καθορισμό των απαιτούμενων προσόντων του προσωπικού που θα προσληφθεί με συμβάσεις μίσθωσης έργου από το ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και επείγουσες ανάγκες των έργων της κτηματογράφησης, των κριτηρίων κατάταξης, της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων και του τρόπου υποβολής τους, των απαιτούμενων δικαιολογητικών, της διάρκειας των συμβάσεων, καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας”.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην απόφαση, καθορίζονται τα απαιτούμενα προσόντα του προσωπικού που θα προσληφθεί με συμβάσεις μίσθωσης έργου από το Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Οι προκηρυσσόμενες θέσεις στη Θεσσαλονίκη είναι οι ακόλουθες:

Κωδικός: I.1.2    Παρακολούθηση και διαχείριση έργων κτηματογράφησης Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός/Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ) έδρα Θεσσαλονίκη (5 θέσεις)

Κωδικός: Ι.3.2    Έλεγχος ποιότητας και ορθότητας των παραδοτέων των μελετών κτηματογράφησης Τοπογράφος Μηχανικός (ΤΕ) έδρα Θεσσαλονίκη (1 θέση).

Ολόκληρος ο πίνακας των θέσεων που προκηρύσσονται:

Μπορείτε να δείτε τυπικά και επιθυμητά προσόντα κάλυψης των θέσεων στο ΦΕΚ ΕΔΩ

Comments are closed