Προτάσεις του Δικτύου των προέδρων των Φορέων Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών ως βασική συνιστώσα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας μαζί με τις άλλες δύο βασικές δομές του ΥΠΕΝ (Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας και Επιτροπή “ΦΥΣΗ 2000” αντίστοιχα) πρέπει να παραμείνει, εκτιμά το Δίκτυο των προέδρων των Φορέων Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών.

Επιπλέον, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το Δίκτυο θεωρεί ότι θα πρέπει επιπρόσθετα «να αντιμετωπισθούν τα χρόνια θέματα της ενδυνάμωσης του ρόλου και της εύρυθμης λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης με πλήρη και σταθερή χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και δυνατότητα υλοποίησης πρόσθετων δράσεων με την απορρόφηση πρόσθετων πόρων από Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα (π.χ. ΕΣΠΑ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ) και Ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα (π.χ. INTERREG, LIFE), να προωθηθούν οι διαδικασίες έκδοσης Πράξεων Υπουργικού Συμβουλίου και ΑΣΕΠ για την ένταξη του υπηρετούντος Προσωπικού των Φορέων Διαχείρισης σε θέσεις ΙΔΑΧ, να ολοκληρωθεί η δημοσίευση των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας των Διοικητικών Συμβουλίων και Εσωτερικών Κανονισμών Διοίκησης και Λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης, να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης/έγκρισης των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών Διαχειριστικών Σχεδίων και τα σχέδια αντίστοιχων Προεδρικών Διαταγμάτων για τις Προστατευόμενες Περιοχές, να οριστεί τακτική Συνάντηση Εργασίας ανά δίμηνο του ΔΙΚΤΥΟΥ με τον Υπουργό και τον Γενικό Γραμματέα Υ.Π.ΕΝ με συμμετοχή και υπηρεσιακών παραγόντων του ΥΠΕΝ και του Πράσινου Ταμείου και να ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης των προϋπολογισμών και απόδοσης πόρων στους 8 νεοσύστατους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών».

Comments are closed