Πρόσκληση για συμμετοχή στην πράξη: «Συμβουλευτική Κατάρτιση Πιστοποίηση»

Μέχρι και την Παρασκευή, 03/12/2021 και ώρα 24:00 θα διαρκέσει η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ενδιαφερομένων για τη συμμετοχή στην πράξη «Συμβουλευτική Κατάρτιση Πιστοποίηση», λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού ωφελουμένων.

Μεταξύ των δικαιολογητικών που θα πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:

  1. Κάρτα ανεργίας εν ισχύ,
  2. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας δήμου που περιλαμβάνονται στην περιοχή της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης.
  3. Ατομικό σχέδιο δράσης με ημερομηνία έως 03/12/2021.

Το έργο απευθύνεται σε 260 ωφελούμενους άνεργους αποφοίτους πολυτεχνικών και τεχνολογικών σχολών και σχολών πληροφορικής, που κατοικούν στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5 €) μικτά ανά ώρα κατάρτισης συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 360 ωρών (170 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 190 ώρες πρακτικής άσκησης).

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από  την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ στα πλαίσια του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών στο ΤΕΕ/ΤΚΜ λήγει  17/12 και ώρα 14:00. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε ΕΔΩ.

Comments are closed