Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο θέσεις στο ΤΕΕ/ΤΚΜ

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας –Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας καλεί τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τους όρους της παρούσας πρόσκλησης να υποβάλουν υποψηφιότητα για την πλήρωση δύο (2) θέσεων εξωτερικών συνεργατών  με σύμβαση μίσθωσης έργου  και ειδικότερα μια θέση ΠΕ Πληροφορικής και μια θέση ΠΕ Οικονομολόγου.

Η εν λόγω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας σε άνεργους νέους επιστήμονες πολυτεχνικών και τεχνολογικών  ειδικοτήτων για την αντιμετώπιση του brain drain στις περιοχές παρέμβασης των στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητ. Εν. Θεσσαλονίκης» στον Άξονα Προτεραιότητας «προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων « στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας /Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (κωδικός πράξης /MIS(ΟΠΣ) 5030505).

Δείτε τους όρους της πρόσκλησης και περισσότερες λεπτομέρειες ΕΔΩ

Comments are closed