Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη μίσθωσης έργου τριών συνεργατών με  το ΤΕΕ/ΤΚΜ στο πλαίσιο του ENTEG

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ υλοποιεί το έργο με τίτλο: «Entrepreneurship for tertiary education graduates» με ακρωνύμιο «ENTEG». Το έργο ENTEG έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «INTERREG IPA CBC “Greece-Republic of North Macedonia 2014-2020”», στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης Β6 και έχει λάβει κωδικό MIS 5067328.

Αφορά στη συνεργασία τεσσάρων εταίρων από τις δύο χώρες της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και αφορά στην αντιμετώπιση της ανεργίας των αποφοίτων ανώτατης εκπαίδευσης στην περιοχή παρέμβασης. Στην εν λόγω περιοχή, παρότι βρίσκονται πολλοί σημαντικοί φορείς γνώσης (Ερευνητικά Κέντρα, Πανεπιστήμια, Τεχνολογικά Ιδρύματα κ.α.) και αξιοποιήσιμοι πόροι προς την αειφορική ανάπτυξη, δεν επιτυγχάνεται ικανοποιητική απορρόφηση των νέων επιστημόνων από την τοπική οικονομία.

Στο πλαίσιο του έργου, αναπτύσσονται δράσεις που στοχεύουν στην κατάρτιση των νέων πτυχιούχων στην επιχειρηματικότητα, σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης για την Επιχειρηματικότητα και τον Οδηγό για την Ενίσχυση της Εκπαίδευσης στην Επιχειρηματικότητα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δράσεις του έργου αναμένεται να συμβάλλουν στην ενίσχυση της επιχειρηματικής σκέψης των νέων πτυχιούχων και στην ανάπτυξη στοχευμένων ικανοτήτων στην επιχειρηματικότητα, γνώσης επιχειρηματικών διαδικασιών, αυτοπεποίθησης κ.α. Η κατεύθυνση της επιχειρηματικότητας θα οδηγεί προς την “πράσινη”, ψηφιακή και βιώσιμη Ευρωπαϊκή οικονομία. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα διαμορφωθούν ειδικά εκπαιδευτικά εργαλεία – προγράμματα άτυπης κατάρτισης και θα παρακινηθεί η αυτοαπασχόληση και εναλλακτικές μορφές επιχειρηματικότητας.

Επιπλέον, το έργο θα προετοιμάσει μελέτες σχετικά με τις τάσεις των αναγκών της υφιστάμενης αγοράς και το brain drain. Επιπρόσθετα θα διαμορφώσει δομές εντός των φορέων για την παροχή συμβουλευτικής / μέντορινγκ και εικονικό εργαστήριο με εργαλεία τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορικής (ΤΠΕ), εκπαιδευτικό υλικό, αποθετήριο γνώσης, φόρουμ ιδεών, χώρο συνεργατικότητας για όλους κλπ. Τέλος θα δημιουργηθεί σειρά διαλέξεων που θα είναι διαθέσιμες μετά την ολοκλήρωση των δύο κύκλων άτυπης κατάρτισης και εργαστήρια που θα υποστηρίζουν τις νέες επιχειρήσεις στα αρχικά στάδια ανάπτυξής τους.

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ με γνώμονα τη διασφάλιση της επιτυχούς υλοποίησης του έργου Entrepreneurship for tertiary education graduates με ακρωνύμιο ENTEG, στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του INTERREG IPA CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE – REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 2014–2020”, θα προβεί στην πλήρωση  τριών θέσεων εξωτερικών συνεργατών με σύμβαση μίσθωσης έργου για τη διοικητική, επιστημονική -τεχνική και επικοινωνιακή υποστήριξη υλοποίησης του έργου. Ειδικότερα οι θέσεις πλήρωσης αφορούν τη θέση ενός (1) Υπεύθυνου Έργου, ενός (1) Επιστημονικού Συνεργάτη – Μηχανικού και ενός (1) Υπεύθυνου Επικοινωνίας.

Απαιτούμενα προσόντα

Τα Απαιτούμενα Προσόντα αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση είναι κριτήρια αποκλεισμού και προσδιορίζονται ως εξής:

Για τη θέση του Υπεύθυνου Έργου

  • Δίπλωμα ή Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων, ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
  • Επαγγελματική εμπειρία σε παροχή υπηρεσιών υποστήριξης φορέων στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Για τη θέση του Επιστημονικού Συνεργάτη – Μηχανικού

  • Δίπλωμα Μηχανικού ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.
  • Καλή γνώση (B2) αγγλικής γλώσσας.

Για τη θέση του Υπεύθυνου Επικοινωνίας

  • Δίπλωμα ή Πτυχίο ΑΕΙ ή Μεταπτυχιακό στον τομέα της επικοινωνίας (ενδεικτικά: Δημοσιογραφίας, ΜΜΕ, Επικοινωνίας, Μάρκετινγκ) ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
  • Καλή γνώση (B2) της Αγγλικής γλώσσας.
  • Επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της επικοινωνίας.

Για τα μοριοδοτούμενα προσόντα και τα λοιπά στοιχεία δείτε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης ΕΔΩ

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από 27.10.2022  έως 11.11.2022 και ώρα 14:00, με τους εξής τρόπους:

α. Να αποσταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση tee_thess@tee.gr

β. Να κατατεθούν στο πρωτόκολλο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Μεγάλου Αλεξάνδρου 49, 54643, 1ος όροφος

γ. Να υποβληθούν ταχυδρομικώς αποκλειστικά με συστημένη επιστολή με εμπρόθεσμη κατάθεση μέχρι και την 11η 11 2022 Προς  ΤΕΕ/ΤΚΜ Μεγάλου Αλεξάνδρου 49, 54643.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου tee_thess@tee.gr ή στα τηλέφωνα: κ. Κ. Πετρίδου  2310 883121 και κ. Α. Κοντού  2310883122.

Δείτε  ΕΔΩ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης καθώς και το υπόδειγμα αίτησης.

Σε εξέλιξη βρίσκεται ανοιχτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ για ανάθεση γενικών υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες Δημοσιότητας, Εκπαιδευτικού Προγράμματος, Ψηφιακών Εργαλείων και Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας» του έργου ENTEG.

Comments are closed