Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων εκπροσώπων του ΤΕΕ/ΤΚΜ σε επιτροπές ανάθεσης μελετών και έργων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ. 8 & 9,  του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8.8.2016), το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας /Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας πρόκειται να  δημιουργήσει:

  • ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΕΛΩΝ, για το έτος 2020, από τον οποίο θα ορίζονται, με κλήρωση, οι εκπρόσωποί του σε επιτροπές για την ανάθεση έργων.
  • ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΕΛΩΝ ανά κατηγορία κύριας μελέτης, για το έτος 2020, από τον οποίο θα ορίζονται, με κλήρωση, οι εκπρόσωποί του σε επιτροπές για την ανάθεση μελετών, παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

Για την διασφάλιση των προϋποθέσεων, σχετικά με τα προσόντα των υποψηφίων εκπροσώπων, τα μέλη του ΤΕΕ, που θα συμπεριληφθούν στους σχετικούς καταλόγους, θα πρέπει να διαθέτουν:

  • πενταετή εμπειρία και δεκαετή όταν πρόκειται για υψηλών απαιτήσεων έργα και μελέτες.
  • εξειδίκευση ανά κατηγορία έργου ή μελέτης (διδακτορικό, μεταπτυχιακό, ερευνητικές εργασίες, δημοσιεύσεις, βράβευση σε διαγωνισμούς κλπ) ή
  • εμπειρία ανά κατηγορία έργου ή μελέτης (εκπόνηση ή συμμετοχή στην εκπόνηση σχετικών μελετών, επίβλεψης έργων, διοίκησης έργων κλπ).

Καλούνται τα ενδιαφερόμενα Μέλη να υποβάλουν Αιτήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη κατάρτιση των παραπάνω καταλόγων.

Αιτήσεις με βιογραφικό σημείωμα  υποβάλλονται μέχρι 28/2/2020

στα γραφεία του Τμήματος, Μ. Αλεξάνδρου 49 στην Θεσσαλονίκη

με fax 2310 883110

με e-mail protocol-tkm@central.tee.gr

ΑΙΤΗΣΗ για Σ.Α.

ΑΙΤΗΣΗ για ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.

Η αποστολή βιογραφικού σημειώματος με τη σχετική εμπειρία, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιολόγηση της αίτησης.

Οι συνάδελφοι που θα επιλεγούν να συμμετέχουν σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων ή Μελετών,  θα πρέπει να μπορούν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν τα δηλούμενα  προσόντα τους, εάν ζητηθούν.

Επισημαίνουμε ότι,  σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.3213/2003, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 222 του Ν. 4281/2014, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη όλων των επιτροπών διαγωνισμών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών των κρατικών υπηρεσιών, εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των 150.000 €, καθώς και των επιτροπών διαγωνισμού έργων, εφόσον ο προϋπολογισμός τους υπερβαίνει τις 300.000 €, είναι υπόχρεοι δήλωσης περιουσιακής κατάστασης για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα στην αρμόδια Υπηρεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα Γραφεία του Τμήματος, στην κα Κυριακή Πετρίδου τηλ. 2310 883121

Comments are closed