Πρόσκληση σε Δήμους και Περιφέρειες για χρηματοδότηση έργων οδικής ασφάλειας ύψους 335 εκατ. ευρώ

Με στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης οδικής ασφάλειας και τη μείωση των ατυχημάτων στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, σε συνεννόηση και με το Υπουργείο Οικονομικών, εκδόθηκε η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας». Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 225.000.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, με δυνατότητα υπερδέσμευσης έως το 120% του ανωτέρω προϋπολογισμού (γεγονός που ανεβάζει το σύνολο στα 335.000.000 μαζί με τον ΦΠΑ).

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU.

Η παρούσα πρόσκληση βρίσκεται σε συνέργεια με το «Πρόγραμμα Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας (ΠΕΒΟΑ)» αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και με το οποίο θα γίνουν παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της χώρας.

Οι δράσεις που είναι επιλέξιμες αφορούν στη «Βελτίωση οδικής ασφάλειας», στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και περιλαμβάνουν βελτιώσεις στην ασφάλεια του οδικού δικτύου σε ολόκληρη τη χώρα με σκοπό τη μείωση του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων, καλύπτοντας, σε συνδυασμό με την αντίστοιχη πρόσκληση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, παρεμβάσεις σε περισσότερα από 7.000 επικίνδυνα σημεία έκτασης 2.500 χλμ. του δικτύου.

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται οι Περιφέρειες και οι Δήμοι με μόνιμο πληθυσμό μεγαλύτερο ή ίσο των 20.000 κατοίκων, συμπεριλαμβανομένων των τουριστικών Δήμων, να υποβάλλουν προτάσεις προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 29η Ιουλίου 2022.

Βρείτε την πρόσκληση καθώς και υπόδειγμα αίτησης χρηματοδότησης ΕΔΩ

Comments are closed