Πρόσκληση 23 εκατ. ευρώ στους Δήμους από το Πράσινο Ταμείο

Εκδόθηκε η 2η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου χρηματοδοτικού προγράμματος “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” 2020 του άξονα προτεραιότητας “Αστική Αναζωογόνηση”.

Το Πράσινο Ταμείο καλεί τους Δήμους της Χώρας που δεν υπέβαλαν πρόταση στην Α΄ Πρόσκληση, καθώς και τους Συνδέσμους της αντίστοιχης χωρικής επικράτειας, να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, σύμφωνα με τον αντίστοιχο οδηγό διαχείρισης του προγράμματος.

Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται με την παρούσα Πρόσκληση προεκτιμάται σε 23.000.000 € για το έτος 2020. Κάθε Δήμος μπορεί να υποβάλλει έως 2 προτάσεις στο ίδιο Μέτρο. Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο του αιτούμενου ποσού χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το “ανώτατο ποσό χρηματοδότησης”, όπως υπολογίζεται σε συνάρτηση με τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά του κάθε Δήμου (σύμφωνα με τους τύπους του εδαφίου 6 “ύψος χρηματοδότησης” του οδηγού διαχείρισης).

Η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από τις 2 Σεπτεμβρίου έως και τις 20 Νοεμβρίου 2020, που είναι καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων. Η υποβολή των προτάσεων γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, από την ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου.

Προκειμένου το Πράσινο Ταμείο να προχωρήσει σε ένταξη, οι προτάσεις αξιολογούνται με βάση τα εξής κριτήρια επί ποινή αποκλεισμού: 1) Επιλεξιμότητα, 2) Ιδιοκτησιακό / θεσμικό καθεστώς 3) Ωριμότητα. Για να θεωρηθεί μια πρόταση πλήρης και να ενταχθεί, θα πρέπει να πληρούνται τα εν λόγω κριτήρια στο σύνολό τους. Τα κριτήρια αξιολόγησης και ο τρόπος ικανοποίησης αυτών καταγράφονται αναλυτικά στον οδηγό διαχείρισης.

Δείτε τον οδηγό διαχείρισης ΕΔΩ 

Δείτε την σχετική πρόσκληση ΕΔΩ 

Comments are closed