Πρότυπη μελέτη εγκατάστασης για τα εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΙCT), από την Ομάδα Εργασίας Ψηφιακών Υποδομών

ICTΗ Ομάδα Εργασίας Ψηφιακών Υποδομών της Μόνιμης Επιτροπής “Νέων Τεχνολογιών, Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης” του ΤΕΕ/ΤΚΜ εκπόνησε πρότυπη μελέτη εφαρμογής του Τεχνικού Κανονισμού (ΦΕΚ Β 2776/15.10.2012), στον οποίο καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές για τα Εσωτερικά Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΕΔΗΕ) των κτιρίων, των συγκροτημάτων κτιρίων και των οικισμών ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση των ΕΔΗΕ προς τα δίκτυα των παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ο Τεχνικός Κανονισμός κατήργησε από 15.10.2012 τον παλαιό «Κανονισμό Εσωτερικών Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων Οικοδομών» (Απόφαση ΟΤΕ, ΦΕΚ 767 Β’/31.12.1992) και τροποποίησε την παράγραφο 3 του άρθρου 30 του Κτιριοδομικού Κανονισμού, που αναφέρεται στις εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων.

Ποιός είναι ο σκοπός της πρότυπης μελέτης;

Μέσω της πρότυπης μελέτης η ομάδα εργασίας αποσκοπεί  να δώσει σε απλουστευμένη μορφή τεχνικές οδηγίες στον ιδιώτη μηχανικό για την πλειοψηφία των περιπτώσεων που είναι τα δίκτυα κυρίως ICT εντός κτιρίων και όχι οι ειδικές εγκαταστάσεις (BCT, CCCB κ.α.). Στη ομάδα εργασίας συμμετείχαν οι Γεώργιος Αγγέλου – Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών, Αθανάσιος Ιατρόπουλος – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Χαράλαμπος Λεοντίδης – Φυσικός, Ηλεκτρονικός Μηχανικός, Χρήστος Πατσατζάκης – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Θωμάς Σαλονικιός – Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Η ομάδα εργασίας εστίασε σε ζητήματα που απασχολούν τον ιδιώτη μηχανικό και τον τεχνικό εγκαταστάσεων που καλείται να προτείνει λύσεις δικτύωσης σε τοπικές εγκαταστάσεις (customer premises – κτίρια γραφείων, νοσοκομεία, βιομηχανικές περιοχές, κλπ.) ενώ για τα δίκτυα κορμού ευρείας κλίμακας (long haul – π.χ. διασύνδεση μητροπολιτικών δικτύων) οι λύσεις είναι πιο συγκεκριμένες. Δόθηκε έμφαση σε ζητήματα για τα οποία υπάρχουν πάνω από μία επιλογές τόσο για τα υλικά (χαλκός, οπτική ίνα) όσο και για τον τρόπο εγκατάστασης. Οι επιλογές του μηχανικού θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη μεταξύ άλλων τη χρήση του κτιρίου, το χρονικό ορίζοντα λειτουργίας του, τον αριθμό των θέσεων εργασίας, την απόσταση από τα δίκτυα των παρόχων, το χρόνο κατασκευής (μία φάση ή τμηματική κατασκευή), την ύπαρξη εφεδρικών υποδομών, το κόστος εγκατάστασης.

ICT1Άλλα εξίσου σημαντικά ζητήματα είναι το καλώδιο οπτικών ινών που θα χρησιμοποιηθεί – να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές IEC 60793 και 60794 και κατάλληλο για χρήση σε υπόγεια δίκτυα. Επίσης, τα θέματα συστολής – διαστολής που έχουν ως συνέπεια τη μεταβολή του μήκους των καλωδιώσεων λόγω αλλαγής θερμοκρασίας. Αυτό δημιουργεί την ανάγκη πρόβλεψης περίσσειας καλωδίου στα φρεάτια. Σημαντικό ζήτημα είναι επίσης η προσβασιμότητα στα φρεάτια και τα ικριώματα για την εγκατάσταση και τη συντήρηση – πρέπει να υπάρχει επαρκής χώρος. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί μέριμνα οι σωληνώσεις να περάσουν από σημεία που δεν θα κινδυνεύουν σε μελλοντική εκσκαφή για την κατασκευή νέων κτιρίων στον γύρω χώρο.

Άλλα ζητήματα αφορούν στην προστασία από σκόνη, τη σήμανση και την αρίθμηση πριζών, κατανεμητών, ικριωμάτων, καλωδίων, σχαρών στήριξης.

ICT2Κάθε εγκατάσταση πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένη μεθοδολογία (διάταξη καλωδίων) και να προβλέπει κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας του ενεργού εξοπλισμού (κλιματισμός). Επιπλέον προτείνεται η εγκατάσταση συστημάτων ασφάλειας για πυροπροστασία και έλεγχο πρόσβασης (εγκατάσταση κλειδαριών ασφαλείας στις πόρτες των χώρων των κατανεμητών). Επίσης, στους κατανεμητές θα πρέπει να υπάρχει αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας (UPS και  Η/Ζ).

 

Για την περίπτωση που επιλεγεί η εγκατάσταση ενός καλωδίου χαλκού και ενός καλωδίου οπτικών ινών προς κάθε τηλεπικοινωνιακή πρίζα, για την όδευση των καλωδίων οπτικών ινών θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν συστοιχίες μικροσωλήνων (πολυσωλήνιο σύστημα).

Για τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας του δικτύου είναι απαιτητές οι μετρήσεις με χρήση κατάλληλου εξοπλισμού. Οι αναγκαίες μετρήσεις περιλαμβάνουν την πιστοποίηση των οπτικών ινών, τον έλεγχο της συνέχειας του δικτύου, τις μετρήσεις μήκους των καλωδίων χαλκού και μετρήσεις εξασθένησης σήματος.

Τι πρέπει να περιλαμβάνει μια μελέτη ICT;

Κάθε μελέτη πρέπει να περιλαμβάνει πίνακα σχεδίων με αρίθμηση και τίτλο κάθε σχεδίου, πίνακα προτύπων και αναφορών και πίνακα προϋπολογισμού.

Η ομάδα εργασίας προτείνει κάποιες βέλτιστες πρακτικές στην επιλογή των υλικών και των μεθόδων εγκατάστασης, όπως την εγκατάσταση δύο σωλήνων από το φρεάτιο εισόδου μέχρι τον κεντρικό κατανεμητή κτιρίου, την κατασκευή ψευδοροφής για τη στήριξη των σχαρών, την αποφυγή εργασιών που αυξάνουν το κόστος της εγκατάστασης (τερματισμός οπτικών ινών στις θέσεις εργασίας), ακτίνα καμπυλότητας στις στροφές τουλάχιστον 6 φορές την εσωτερική διάμετρο του σωλήνα, συστοιχίες μικροσωλήνων που φέρουν ένα layer αλουμινίου και έχουν σφικτή δομή για την αντιμετώπιση της διαστολής – συστολής.

Η πρότυπη μελέτη  αφορά στο νέο κτίριο του ΟΑΣΠ – ΙΤΣΑΚ στην Πυλαία Θεσσαλονίκης για τις “Εγκαταστάσεις πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT)”. Βρίσκεται ΕΔΩ. Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από τους επαγγελματίες μηχανικούς όσο και σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς (τεχνικές σχολές).

Comments are closed