Πρώτο Βραβείο: Ελένη Βασιλική Αλέξη, Άννα Βατάλη, Ελευθέριος Οικονόμου, Άγγελος Σιαμαρής.

Βασικός στόχος της πρότασής μας ήταν να βρεθεί ο συνδετικός παράγοντας που θα διατηρήσει  την σημαντική ιστορική μνήμη του χώρου αλλά ταυτόχρονα θα προσδώσει στο συγκρότημα την πνοή που αντικατοπτρίζει η νέα χρήση.

Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός μας στηρίχθηκε στα βασικά μορφολογικά στοιχεία των στάβλων, την αξονικότητα, την επαναληπτικότητα και την συμμετρία. Η ογκοπλασία της νέας κατασκευής προκύπτει από την αντιστροφή της κλίσης του εδάφους, και αναγεννάται μέσα από τα ερείπια, προσδίδοντας τον δυναμισμό που αντιστοιχεί στην νέα χρήση. Το νέο κέλυφος  βρίσκεται εγκιβωτισμένο στον κάθε στάβλο και σε απόσταση από αυτόν, ώστε να μην χαθεί η γραμμικότητα του συγκροτήματος και να μην αλλοιωθεί η σχέση των τριών στάβλων, στοιχείο το οποίο κάνει ξεκάθαρη τη διαφοροποίηση παλιού και νέου. Επίσης, η αποστασιοποίηση της νέας κατασκευής από την παλιά επιλύει το πρόβλημα φωτισμού των στάβλων με τη δημιουργεία φεγγιτών. Η συνέχεια του κελύφους σε κάθε στάβλο διακόπτεται επιτρέποντας φυσικό φωτισμό ανάλογα με την εκάστοτε χρήση που εξυπηρετεί. Ιδιαίτερη αντιμετώπιση έγινε στον τρόπο ένταξης της νέας κατασκευής στον στάβλο β, όπου διατηρείται ένα τμήμα της στέγης της αρχικής φάσης. Το νέο κέλυφος αποστασιοποιείται από το παλιό ούτως ώστε να συνυπάρχουν αρμονικά.  Στο σημείο αυτό δημιουργείται αίθριο, όπου διατηρείται η βλάστηση ως ανάμνηση της περιόδου όπου είχε εισχώρησει η φύση στο εσωτερικό των εγκαταλλελημένων στάβλων.

Όσον αφορά το κτηριολογικό πρόγραμμα, το οποίο μας δόθηκε από τον Δήμο Σταυρούπολης, υπάρχει σαφής διαχωρισμός στην κατανομή των χρήσεων από τις πιο δημόσιες οι οποίες τοποθετούνται στον στάβλο α, στις πιο ιδιωτικές του στάβλου γ.

Το σχήμα που κυριάρχησε στην νέα κατασκευή περνά και στην διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου, με διαδρομές και φυτεύσεις που υποδέχονται τον επισκέπτη τόσο από την οδό Λαγκαδά όσο και από το δημαρχείο και τον οδηγούν στο συγκρότημα των στάβλων.

Αναπόσπαστο κομμάτι του συνολικού αρχιτεκτονικού σχεδιασμού μας αποτέλεσαν τα ζητήματα αποκατάστασης, με κύριο άξονα την επαναφορά της τοιχοποιϊα στην αρχική της φάση με αναφορές όμως στις αλλοιώσεις που υπέστη κατά καιρούς, όπως η πλήρωση των ανοιγμάτων που προέκυψαν από τις επεμβάσεις του στρατού.

Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου

Διαγράμματα κεντρικής ιδέας και ένταξης χρήσεων

Ζητήματα αποκατάστασης

Κάτοψη α’ επιπέδου του κτηριακού συγκροτήματος

Διαμήκεις τομές

Όψεις

Εσωτερικές απόψεις του στάβλου Α

Απόψεις του στάβλου Β

Εσωτερικές απόψεις του στάβλου Γ

Γενικές απόψεις του συγκροτήματος

Comments are closed