ΡΑΕ: Δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο έκτακτης Ανάγκης του ΔΕΣΦΑ 

Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τον εφοδιασμό του φυσικού αερίου που έχει εισηγηθεί ο ΔΕΣΦΑ.

Το σχέδιο εφαρμόζεται κατά την εκδήλωση καταστάσεων κρίσης που επηρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάσουν την ομαλή λειτουργία της ελληνικής αγοράς Φυσικού Αερίου ή/και την ασφάλεια εφοδιασμού της, κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό.

Σύμφωνα με το σχέδιο, καταστάσεις κρίσης μπορεί να δημιουργηθούν είτε από εξωγενείς είτε από ενδογενείς κινδύνους. Τέτοιες καταστάσεις είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι ακόλουθες:

 • Τεχνικά προβλήματα στην υποδομή του ΔΕΣΦΑ,
 • Τεχνικά προβλήματα στην υποδομή ανάντη και κατάντη Συνδεδεμένων Συστημάτων Φυσικού Αερίου,
 • Δολιοφθορά, βανδαλισμοί, κλοπές, στις εγκαταστάσεις του ΔΕΣΦΑ,
 • Περιορισμός ή διακοπή παροχής αερίου από τρίτους (ιδίως Προμηθευτές Φυσικού Αερίου, Χρήστες, Διαχειριστές ανάντη
 • Συστημάτων Φυσικού Αερίου, Διαχειριστές Ανεξαρτήτων Συστημάτων Φυσικού Αερίου (ΔΑΣΦΑ),
 • Μη αναμενόμενη υψηλή ζήτηση Φυσικού Αερίου σχετιζόμενη με εμπορικές ή χρηματοοικονομικές παραμέτρους,
 • Μακροχρόνιοι περιορισμοί στην παροχή Φυσικού Αερίου, και
 • Πολιτική αναταραχή, πόλεμος, τρομοκρατία, φυσικές καταστροφές

Το σχέδιο ορίζει τρία επίπεδα συναγερμού, ως εξής:

 1. Όταν υπάρχουν αξιόπιστες ενδείξεις για γεγονός που πιθανόν να έχει ως αποτέλεσμα την επιδείνωση της κατάστασης του εφοδιασμού της χώρας με Φυσικό Αέριο.
 2. Όταν εμφανίζεται διαταραχή του εφοδιασμού ή εξαιρετικά υψηλή ζήτηση Φυσικού Αερίου, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική επιδείνωση της κατάστασης του εφοδιασμού, αλλά η αγορά είναι ακόμα ικανή να διαχειριστεί αυτήν τη διαταραχή ή ζήτηση.
 3. Περίπτωση εξαιρετικά υψηλής ζήτησης Φυσικού Αερίου, σημαντικής διαταραχής του εφοδιασμού και σε περίπτωση που τα μέτρα αγοράς δεν είναι επαρκή για την κάλυψη της εναπομένουσας ζήτησης Φυσικού Αερίου, με συνέπεια την ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων που δεν στηρίζονται στην αγορά. Η κατάσταση εξελίσσεται δυσμενώς και ενδέχεται να διαταραχθεί η ομαλή τροφοδοσία των Προστατευόμενων Καταναλωτών σε περίπτωση που δεν ληφθούν μέτρα που δεν στηρίζονται στην αγορά.

Δείτε την Διαβούλευση ΕΔΩ

Comments are closed