Σε διαβούλευση το Ν/Σ για χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

Έως τις 27 Φεβρουαρίου συνεχίζεται η δημόσια διαβούλευση για το νομοσχέδιο για τη χρήση και παραγωγή ρεύματος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), που στοχεύει στον εκσυγχρονισμό της εθνικής νομοθεσίας για την «πράσινη ενέργεια» και την εναρμόνισή της με τις κοινοτικές οδηγίες για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ΑΠΕ.

Αντικείμενο του νομοσχεδίου είναι η ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές» (L 328), καθώς και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 «σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της οδηγίας (EE) 2012/27ΕΕ» (L 158), μέσω τροποποιήσεων στους ν. 3468/2006 (Α’ 129), 4414/2016 (Α’ 149) και 4001/2011 (Α’ 179).

Δείτε το νομοσχέδιο και τη δημόσια διαβούλευση ΕΔΩ

Comments are closed