Σε ΦΕΚ η ανάληψη της ψηφιοποίησης φακέλων οικοδομικών αδειών από το ΤΕΕ

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, στις 14 Σεπτεμβρίου, η απόφαση ανάθεσης υλοποίησης του έργου, «Ψηφιοποίηση φακέλων οικοδομικών αδειών» στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης των φυσικών φακέλων σε ηλεκτρονική μορφή και της καταχώρισής τους στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες, το ΤΕΕ θα λειτουργήσει ως αναθέτουσα αρχή εκτέλεσης προκηρύσσοντας διαγωνισμούς για το συγκεκριμένο έργο ψηφιακής αποτύπωσης του αρχείου των υπηρεσιών, στις οποίες βρίσκονται οι φυσικοί φάκελοι των οικοδομικών αδειών, που έχουν εκδοθεί μέχρι τη θέση σε ισχύ του πληροφοριακού συστήματος e-Άδειες.

Επιπρόσθετα, το ΤΕΕ θα υποστηρίξει τη δημιουργία και λειτουργία πληροφοριακού συστήματος για την αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων με υψηλή διαθεσιμότητα παρέχοντας διαδικτυακή πρόσβαση, υποστήριξη συστημάτων και προσαρμογές αποδοτικότητας εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και αποδοτική λειτουργία του συστήματος. Για την υλοποίηση του έργου θα χρησιμοποιηθούν οι υποδομές του ΤΕΕ και το Ενιαίο Κυβερνητικό νέφος (Υπηρεσίες G-Cloud) θα λειτουργεί υπό την ευθύνη του.

Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζονται όλα τα προβλήματα που ανακύπτουν αναφορικά με την αρχειοθέτηση, χρήση (λήψη αντιγράφων) και ασφάλεια του φυσικού αρχείου από φθορά ή καταστροφή ενώ παράλληλα ενσωματώνεται πλήρως στο πληροφοριακό σύστημα. Η υποχρέωση ψηφιοποίησης των φυσικών φακέλων των οικοδομικών αδειών και καταχώρησης στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες στο φυσικό αρχείο των οποίων βρίσκονται οι εν λόγω φάκελοι θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Με βάση τη σχετική ρύθμιση, δίνεται η δυνατότητα με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας να παραταθεί η καταληκτική ημερομηνία το αργότερο μέχρι τέλος του 2025 και με κοινή απόφαση των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών να ανατεθεί η υλοποίηση του έργου στο ΤΕΕ.

Στον νόμο 4782/2021, «Για τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση και την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων», εκτός της ψηφιοποίησης του αρχείου των οικοδομικών αδειών, έχει προβλεφθεί και η χορήγηση αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο των 20 εγκρίσεων, που απαιτούνται προκειμένου να εκδοθεί μια οικοδομική άδεια.

Δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ

Comments are closed