Σε ΦΕΚ η αναμόρφωση των Υπηρεσιών Δόμησης

Δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα σε ΦΕΚ ο ν.4954/2022 που αφορά σε  «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης – Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών – Λοιπές επείγουσες διατάξεις».

Με διάταξη που συμπεριλήφθηκε στον ανωτέρω νόμο, (άρθρο 73 Αναμόρφωση συστήματος σύστασης και λειτουργίας Υπηρεσιών Δόμησης – Τροποποίηση άρθρου 97Α ν. 3852/2010)) σύμφωνα με την αντίστοιχη αιτιολογική έκθεση, αναμορφώνεται ο θεσμός των Υπηρεσιών Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.), με στόχο τηv αντιμετώπιση, κατά οριζόντιο τρόπο, των χρόνιων προβλημάτων που έχουν παρουσιαστεί αναφορικά με την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών αυτών, καθώς και την άρση του φαινομένου των αλλεπάλληλων θεσμικών παρεμβάσεων για ανορθολογική παράταση της παρεχόμενης διοικητικής υποστήριξης εκ μέρους ορισμένων δήμων σε άλλους.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, με τη νέα διάταξη, αναμορφώνεται ο θεσμός των Υπηρεσιών Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.), με στόχο την, κατά οριζόντιο τρόπο, αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων που έχουν παρουσιαστεί αναφορικά με την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών αυτών καθώς και την άρση του φαινομένου των αλλεπάλληλων θεσμικών παρεμβάσεων για ανορθολογική παράταση της παρεχόμενης διοικητικής υποστήριξης εκ μέρους ορισμένων δήμων σε άλλους. Περαιτέρω, παύει η δυνατότητα σύστασης από την 1/1/2023 νέων Υ.ΔΟΜ..

Τέλος, λαμβάνεται μέριμνα για τη σύσταση 150 οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού κλάδου και ειδικότητας Μηχανικών Π.Ε. και Τ.Ε. για τη στελέχωση των Υ.ΔΟΜ..

Δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ

Comments are closed