Σε ΦΕΚ η απόφαση για τα έργα που χρειάζονται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, η απόφαση του ΥΠΕΝ που αφορά στη διαδικασία έγκρισης και στα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) καθώς και συμπλήρωση της εργασίας α. και τροποποίηση της εργασίας κη. της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017.

Μεταξύ άλλων, επιτρέπεται, στις περιπτώσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) χωρίς έκδοση οικοδομικής άδειας, εφόσον:

α. δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές διατάξεις,

β. τα οικόπεδα, τα γήπεδα ή τα κτίσματα στα όποια εκτελούνται δεν βρίσκονται:

i. σε δάσος,

ii. σε ρέμα,

iii. στον αιγιαλό ή στην παραλία,

iv. σε καθορισμένο αρχαιολογικό χώρο όπου απαγορεύεται η δόμηση,

v. σε περιοχή απολύτου προστασίας,

vi. σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης ή του οικισμού,

vii. σε κτίρια που είναι στατικά επικίνδυνα, πριν αρθεί η επικινδυνότητα,

viii. τμήμα κτιρίου που έχει κατασκευαστεί μετά τη θεσμοθέτηση παρόδιας στοάς και εμπίπτει σε αυτήν,

ix. σε ρυμοτομούμενα κτίρια με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4495/2017,

x. παρά το όριο διεθνών, εθνικών, επαρχιακών, δημοτικών ή κοινοτικών οδών εντός ζώνης πλάτους 50% των οριζομένων από τη νομοθεσία περί ασφαλείας της υπεραστικής συγκοινωνίας.

Επίσης, επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας:

α. σε κτίρια νομίμως υφιστάμενα, όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α’),

β. σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων που έχουν υπαχθεί σε οποιονδήποτε νόμο εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή τακτοποίησης ή ρύθμισης αυθαιρέτων κατασκευών (όπως ν. 3775/2009, ν. 3843/2010, ν. 4014/2011, ν. 4178/2013 και ν. 4495/2017) και έχουν εξαιρεθεί οριστικά της κατεδάφισης, ή έχουν υποβάλλει οριστική δήλωση τακτοποίησης, ή έχουν περαιώσει τη σχετική διαδικασία και έχουν εξοφλήσει το τριάντα τις εκατό (30%) του ενιαίου ειδικού προστίμου αυθαιρέτου και

γ. σε ρυμοτομούμενα κτίρια εφόσον πρόκειται για τις εργασίες των περιπτώσεων η, ιγ, ιθ και κα της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017. Σε περιπτώσεις ρυμότομούμένων οικοπέδων, όταν ζητούνται εργασίες στο μη ρυμοτομούμενο τμήμα τους, αυτές επιτρέπονται εφόσον αποδίδεται σε κοινή χρήση το ρυμοτομούμενο τμήμα και θα πρέπει η πράξη απόδοσης να προσκομίζεται ως ειδικό δικαιολογητικό.

Αναλυτικά, μπορείτε να “κατεβάσετε” το ΦΕΚ με όλες τις λεπτομέρειες της απόφασης και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά ΕΔΩ

Comments are closed