Σε ΦΕΚ η μέγιστη συνολική ισχύς φωτοβολταϊκών σε αγροτική γη ανά Περιφερειακή Ενότητα

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά στον “Καθορισμό του μέγιστου ορίου συνολικής ισχύος φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτική γη εντός του οποίου είναι επιτρεπτή η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ≤ 1 MW σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας σε MW ανά Περιφερειακή Ενότητα και προσδιορισμός των ενεργειών των αρμόδιων υπηρεσιών με βάση την παρ. 6 του άρθρου 56 του ν. 2637/1998 (Α’ 200) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4643/2019 (Α’ 193), το άρθρο 7 του ν. 4711/2020 (Α’ 145), το άρθρο 88 του ν. 4951/2022 (Α’ 129) και την παρ. 3 του άρθρου 106 του ν. 4964/2022 (Α’ 150)”.

Όσον αφορά τον υπολογισμό τυχόν υπέρβασης του μέγιστου ορίου συνολικής ισχύος, δεν συμπεριλαμβάνονται φωτοβολταϊκοί σταθμοί που εγκαθίσταται σε «χορτολιβαδικές» εκτάσεις, ωστόσο ακόμα και σε περίπτωση που ένας σταθμός εγκαθίσταται μερικώς σε αγροτική έκταση, υπάγεται στον παραπάνω περιορισμό, καθώς θεωρείται ότι έχει εγκατασταθεί στο σύνολό του σε αγροτική γη. Σε κάθε περίπτωση βρίσκεται στην αρμοδιότητα του ΔΕΔΔΗΕ ή του ΑΔΜΗΕ αντίστοιχα,  ο έλεγχος για την υπέρβαση του ορίου της προβλεπόμενης ισχύος.

Τι προβλέπει η διαδικασία για τους όρους σύνδεσης

Για τη χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης από τον αρμόδιο διαχειριστή, για φωτοβολταϊκό σταθμό που πρόκειται να εγκατασταθεί σε αγροτική γη, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν -μαζί με τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία αίτησης- έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και σχετικό πρακτικό της Περιφερειακής επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, από τα οποία να προκύπτει ο χαρακτηρισμός της γης (υψηλής ή μη παραγωγικότητας).

Εναλλακτικά, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση μηχανικού, η οποία δύναται να περιλαμβάνεται επί του τοπογραφικού διαγράμματος που συνοδεύει την αίτηση.

Κατά τη διαδικασία χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης και αφού έχει ολοκληρωθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση, ο αρμόδιος διαχειριστής θα πραγματοποιεί τον αναγκαίο έλεγχο προκειμένου να διαπιστώσει εάν η ισχύς του κάθε έργου, προστιθέμενη στη συνολική ισχύ των σταθμών που έχουν τεθεί σε λειτουργία ή έχουν λάβει προσφορά σύνδεσης, υπερβαίνει ή όχι το προβλεπόμενο όριο για κάθε περιοχή.

Παρακάτω παρουσιάζεται αναλυτικά η ισχύς ανά έκταση για κάθε περιφερειακή ενότητα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:

Δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ.

Comments are closed