Σε ΦΕΚ η τροποποίηση των προθεσμιών του προηγούμενου «Εξοικονομώ»

Οι Υπουργοί Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Περιβάλλοντος & Ενέργειας υπέγραψαν στις 12/1/22, την τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/ 57409/458/24.6.2019 κοινής απόφασης «Προκήρυξη Β΄ κύκλου του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον  II”», που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η παράταση του χρόνου υλοποίησης του έργου.

Συγκεκριμένα, μετά από έγκριση του Δικαιούχου επιτρέπονται οι παρακάτω παρατάσεις:

Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου, για επιπλέον διάστημα δύο μηνών, από το πέρας της αρχικής προθεσμίας (26.12.2021 και 31.12.2021). Για την χορήγηση της εν λόγω παράτασης ο Ωφελούμενος θα πρέπει να υποβάλλει αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα αίτημα, αναρτώντας τυχόν υποστηρικτικά έγγραφα. Το αίτημα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο τρεις ημέρες πριν το πέρας της προθεσμίας για την οποία γίνεται το αίτημα παράτασης.

Αίτημα τροποποίησης συνοδευόμενο με αίτημα παράτασης θα εξετάζονται ως ξεχωριστά αιτήματα και θα αξιολογούνται από τον Δικαιούχο.

Για αιτήσεις σε υπαγωγή, οι προθεσμίες αποδοχής της απόφασης Υπαγωγής και υπογραφής της δανειακής σύμβασης (όπου απαιτείται), καθώς και η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου, που λήγουν στις 26.12.2021 και 31.12.2021 αντίστοιχα, παρατείνονται αυτοδίκαια ως και τις 25.4.2022 και 30.4.2022 αντίστοιχα.

Δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ

Comments are closed