Σε ΦΕΚ ο κανονισμός λειτουργίας του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε ο νόμος «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις που ψηφίστηκε από την Βουλή, στις 17/03/22.

Αντικείμενο του νόμου είναι ο καθορισμός του πλαισίου διακυβέρνησης και η θέσπιση κανόνων για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 όσον αφορά στη διαχείριση, τον έλεγχο, τον συντονισμό και την υλοποίηση των αναπτυξιακών παρεμβάσεων που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με τον νέο νόμο  επιχειρείται ως πρωταρχικό μέλημα η αντιμετώπιση επιμέρους δυσλειτουργιών που εντοπίστηκαν κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, με την αξιοποίηση των ευκαιριών που αναδεικνύονται με τους νέους Κανονισμούς της ΕΕ.

Βασικές επιδιώξεις του νόμου είναι η αποτελεσματική διάχυση των κοινοτικών πόρων, η ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων στις διαδικασίες παραγωγής έργων, η έγκαιρη ωρίμανση των έργων, η μείωση της γραφειοκρατίας, η αποτελεσματική αντιμετώπιση και εξυγίανση περιστατικών απάτης, αλλά και η εφαρμογή μιας συνεκτικής πολιτικής υποστήριξης ειδικών ομάδων δικαιούχων, δήμων ή μεγάλων δικαιούχων, σε συγκεκριμένους τομείς υλοποίησης δράσεων.

Τα Προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (interreg), λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από το ΕΤΠΑ ή/και τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης και είναι τα ακόλουθα:

α) (Interreg VI-A) Greece-Bulgaria,

β) (Interreg VI-A) Greece-Italy,

γ) (Interreg VI-A) Greece-Cyprus,

δ) (Interreg VI-A) IPA ΙΙΙ CBC Greece-Albania,

ε) (Interreg VI-A) IPA ΙΙΙ CBC Greece-Republic of North Macedonia,

στ) (Interreg VI-B) Euro Mediterranean 2021-2027 (EURO MED),

ζ) (Interreg VI-B) Adriatic-Ionian,

η) (Interreg VI-B) Interreg NEXT MED,

θ) (Interreg VI-B) Interreg NEXT Black Sea Basin,

ι) (Interreg VI-C) Interreg Europe,

ια) (Interreg VI-C) Interact,

ιβ) Urbact IV,

ιγ) ESPON 2030 CooperationProgramme.

Ο συγκεκριμένος νόμος εφαρμόζεται στα Προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ), το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ), το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ), το Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ) (από κοινού αναφερόμενα ως «Ταμεία»), καθώς και στο Στρατηγικό Σχέδιο για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΣΣ ΚΑΠ), που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ

Comments are closed