Σε ΦΕΚ τα αναγκαία παραδοτέα για διάφορες κατηγορίες έργων

License: Creative Commons 3 – CC BY-SA 3.0
Creator attribution: Nick Youngson – link to – http://nyphotographic.com/

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για την εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης αναφορικά με τα συγκοινωνιακά, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά έργα.

Μεταξύ άλλων, το ΦΕΚ περιλαμβάνει κείμενα και πίνακες τα οποία αφορούν σε:

1) ελάχιστα παραδοτέα μελετών οδικών έργων,
2) ελάχιστα παραδοτέα μελετών υδραυλικών έργων,
3) ελάχιστα παραδοτέα μελετών λιμενικών έργων,
4) ελάχιστα παραδοτέα μελετών κτιριακών έργων

και τα οποία συντάχθηκαν από τις προς τούτο συσταθείσες Ομάδες Εργασίας κατ’ εφαρμογή των οριζόμενων στο άρθρο 196, παραγρ. 2 του ν. 4412/2016 και αναφέρονται στην «Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε ό,τι αφορά τα συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά έργα».

Δείτε ολόκληρο το ΦΕΚ ΕΔΩ.

Comments are closed