Σε ΦΕΚ το Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης.

Πηγή φωτογραφίας: Pixabay.com

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση καταρτίζεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης (εφεξής αποκαλούμενο ως «Μητρώο»), υπό τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του ν. 4030/2011.  Το νέο μητρώο θα εφαρμόζεται από 15 Οκτωβρίου 2018, οπότε θα λειτουργήσει και η σχετική πλατφόρμα του ΤΕΕ.

Στο Μητρώο εγγράφονται οι ελεγκτές δόμησης με αύξοντα Αριθμό Μητρώου, ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση και ανά κλάδο ειδικότητας του Μηχανικού, με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία τους. 3. Η ιδιότητα του ελεγκτή δόμησης αποκτάται με την εγγραφή του στο Μητρώο.

Η τήρηση και η επιχειρησιακή διαχείριση του Μητρώου υπάγεται στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του οργανισμού του ΥΠΕΝ.

Το Μητρώο υποστηρίζεται από πληροφοριακό σύστημα, το οποίο ακολουθεί κανόνες και πρότυπα για τη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με τρίτα πληροφοριακά συστήματα. Η υλοποίηση, η τεχνική διαχείριση και η συντήρηση του ως άνω πληροφοριακού συστήματος ανατίθεται στο Ν.Π.Δ.Δ. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Για την εγγραφή στο Μητρώο, το ΥΠΕΝ από 3/9/2018 προβαίνει σε ανοικτή πρόσκληση, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ.

Στο μητρώο των ελεγκτών δόμησης εγγράφονται οι ενδιαφερόμενοι μηχανικοί με δικαίωμα εκπόνησης μελέτης ή επίβλεψης κτιριακών έργων Οι ήδη εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό μητρώο ελεγκτών δόμησης του ν. 4030/2011 εγγράφονται αυτοδίκαια στην κατηγορία που αντιστοιχεί στα στοιχεία τους.

Οι ενδιαφερόμενοι εγγράφονται στο Μητρώο στην κατηγορία που αντιστοιχεί στα έτη ασκήσεως επαγγέλματος, μετά από υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχετικού πληροφοριακού συστήματος, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α) Προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας.

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος στο υπάρχον μητρώο ελεγκτών δόμησης, συμπληρώνει σε σχετικό πεδίο τον αριθμό μητρώου που του έχει αποδοθεί,

β) φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου,

γ) βεβαίωση από την οποία πιστοποιείται η ειδικότητα και η επαγγελματική εμπειρία:

– Για τους διπλωματούχους μηχανικούς και τους πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης, σχετική βεβαίωση του οικείου φορέα από την οποία τεκμαίρεται η ημερομηνία εγγραφής σε αυτόν.

– Για τους μηχανικούς που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στην Ελλάδα, βεβαίωση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και βεβαίωση συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας, όπου αυτή προβλέπεται. Η βεβαίωση συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας μπορεί να τεκμηριώνεται με επικυρωμένα φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών της δηλούμενης κατά περίπτωση εμπειρίας, όπως δελτία παροχής υπηρεσιών, αντίγραφα στελεχών οικοδομικών αδειών, βεβαιώσεις του φορέα απασχόλησης και ασφάλισης.

Εφόσον ο φορέας απασχόλησης ή ο εργοδότης ήταν το Δημόσιο, Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, Δημόσια Επιχείρηση ή Οργανισμός Κοινής Ωφέλειας, οι βεβαιώσεις εκδίδονται και θεωρούνται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες αυτών, επαγγελματική έδρα.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δραστηριοποιείται επαγγελματικά διατηρώντας έδρα σε περισσότερες από μια περιοχές υποχρεούται να δηλώσει σε ποια από αυτές επιθυμεί να διενεργεί ελέγχους, o υποψήφιος εγγράφεται σε είδος ελέγχου που αντιστοιχεί στα επαγγελματικά του δικαιώματα:

– Έλεγχος στοιχείων δόμησης, αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων και των αντίστοιχων δηλώσεων υπαγωγής.

– Έλεγχος ορθής εφαρμογής μελετών ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων, αυθαίρετων εγκαταστάσεων και των αντίστοιχων δηλώσεων υπαγωγής. Το αντικείμενο ελέγχου ανά κατηγορία και το είδος εργασιών προσδιορίζεται αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα εκπόνησης μελετών και διενέργειας επιβλέψεων των μηχανικών ελεγκτών δόμησης, κατά τις κείμενες διατάξεις.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος διαθέτει επαγγελματικά δικαιώματα και για τα δύο είδη ελέγχων αλλά επιθυμεί να διενεργεί ελέγχους μόνο του ενός είδους, υποχρεούται να το δηλώσει.

Δείτε ολόκληρο το ΦΕΚ: 2018ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ3584Β

Comments are closed