Στα μέσα Ιουνίου οι αιτήσεις για το «Εξοικονομώ 2023»

Σε τροχιά υλοποίησης βρίσκεται το «Εξοικονομώ 2023», καθώς το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ανέθεσε νέο πληροφοριακό σύστημα, ώστε να είναι έτοιμο και λειτουργικό προκειμένου από τις 12 Ιουνίου 2023 να δεχθεί τις αιτήσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών. Παράλληλα προχώρησε στη λειτουργία helpdesk υποστήριξης μηχανικών και ιδιοκτητών για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, που θα υποδέχεται και παράπονα για τυχόν καθυστερήσεις.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας η πλατφόρμα θα ανοίξει στις 12 Ιουνίου και θα δέχεται αιτήσεις έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2023. Το πρόγραμμα θα έχει προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ από τα οποία τα 60 εκατ. ευρώ θα διατεθούν αποκλειστικά για ευάλωτα νοικοκυριά, με στόχο την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, ενώ θα παρέχει επιδοτήσεις έως 75 % για επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

Με αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ προχωρούν προς άμεση υλοποίηση:

Ανάπτυξη νέου Πληροφοριακού Συστήματος του προγράμματος «Εξοικονομώ 2023»: Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης του Αναδόχου στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στην ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος για την αρχική υποδοχή του προγράμματος «Εξοικονομώ 2023».

Έργο του Αναδόχου θα είναι η υλοποίηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών και βελτιώσεων, ώστε το πληροφοριακό σύστημα να είναι λειτουργικό προκειμένου να δεχθεί τις αιτήσεις του Προγράμματος «Εξοικονομώ 2023». Επίσης, θα αναλάβει την υποστήριξη και τήρηση εγγυημένου επιπέδου υπηρεσιών υποστήριξης (SLA) των ενεργών κύκλων ηλεκτρονικής υποβολής από την έναρξη της σύμβασης και για τρείς (3) μήνες.

Τα παραδοτέα του έργου θα είναι τα εξής:

 • Έκθεση-αναφορά του Αναδόχου στην οποία θα περιγράφεται διακριτά για κάθε ενεργό κύκλο του Προγράμματος η συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος καθώς και όλες οι ενέργειες τροποποίησης και υποστήριξης που θα έχουν παρασχεθεί.

Το συγκεκριμένο έργο δαπάνης 30.000 ευρώ ανατίθεται με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, στην οικονομικότερη προσφορά, από την επιχείρηση ΓΝΩΜΩΝ Α.Ε. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις μήνες από την υπογραφή της.

 • Νέο helpdesk για την υποστήριξη μηχανικών και ιδιοκτητών στην υλοποίηση του προγράμματος: Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών Υποδοχής Κλήσεων με στόχο την άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη μέσω της παροχής έγκυρης πληροφόρησης καθώς και άμεσης υποστήριξης στους καλούντες και εμπλεκόμενους επαγγελματίες, όσον αφορά την ένταξή τους ή την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα.

Πιο αναλυτικά, το helpdesk θα αφορά σε υποστήριξη:

 • Για τη χρήση web εφαρμογής αιτήσεων του προγράμματος για τους τελικούς αποδέκτες
 • Συνδρομή σε σχέση με την χρήση web εφαρμογής, π.χ. συμπλήρωση πεδίων, οδηγίες για τη διαδικασία συμπλήρωσης,
 • Προβλήματα που σχετίζονται με το πληροφοριακό σύστημα της παραπάνω web εφαρμογής, για τα οποία ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό που θα μπορεί να τα χαρακτηρίζει και να τα επιλύει,

Απαντήσεις στο κοινό για το Πρόγραμμα καθ’ όλη τη διάρκεια του και τις φάσεις του για (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):

 • Γενικές πληροφορίες για το πρόγραμμα,
 • Επιλεξιμότητα δαπανών του προγράμματος,
 • Εξέλιξη της διαδικασίας ένταξης στο πρόγραμμα,
 • Ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο καταβολής των ωφελημάτων του προγράμματος και διαβίβαση παραπόνων προς το ΤΕΕ για τυχόν καθυστερήσεις,
 • Δυνατότητα για ανακατανομή των ποσών στις παρεμβάσεις,
 • Ερωτήματα αναφορικά με τους προμηθευτές / Ενεργειακούς Επιθεωρητές και λοιπούς Εμπλεκόμενους.
 • Τρόποι επικοινωνίας που θα υιοθετήσει ο ανάδοχος

Η επικοινωνία περιλαμβάνει κατάθεση ερωτημάτων και των σχετικών απαντήσεων από την Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (Helpdesk) μέσω:

 • της web εφαρμογής του προγράμματος,
 • τηλεφώνου,
 • ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Στη web εφαρμογή του προγράμματος θα καταγράφεται το σύνολο των αιτημάτων και των απαντήσεων με δυνατότητα παραγωγής σχετικών αναφορών.

Παραδοτέα Έργου

 • Γνωσιακή Βάση (Knowledge base)
 • Μηνιαίες Αναφορές

Το συγκεκριμένο έργο δαπάνης 29.700 ευρώ ανατίθεται με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, στην οικονομικότερη προσφορά, από την επιχείρηση ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις μήνες από την υπογραφή της.

Δείτε το ΦΕΚ του οδηγού «Εξοικονομώ 2023» ΕΔΩ.

Comments are closed