Στο Ταμείο Ανάκαμψης τα έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»

Στο Ταμείο Ανάκαμψης περνάνε έργα δήμων, συνδέσμων δήμων και νομικών προσώπων και περιφερειών, συνολικού προϋπολογισμού 228 εκ. ευρώ που πρόκειται να ενταχθούν , ή έχουν ενταχθεί για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Ειδικότερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας Σκρέκας με δεύτερη τροποποίηση της Πρόσκλησης  «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας» καλεί τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τους συνδέσμους που έχουν υποβάλει τις αντίστοιχες προτάσεις στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», να τις υποβάλουν εκ νέου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το ίδιο μπορεί να γίνει και για προτάσεις δήμων που εμπίπτουν στο αντικείμενο της εν λόγω πρόσκλησης.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας «καλεί τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων: για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», του παραρτήματος της από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα, προκειμένου να ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU.

Για έργα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων που εμπίπτουν στο αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης, καθώς και για έργα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων που εμπίπτουν στο αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης και έχουν ήδη ενταχθεί στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», οι καθ’ αρμοδιότητα Φορείς Υλοποίησής τους δύνανται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον στο πλαίσιο της παρούσας.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να  εμπίπτουν στους ακόλουθους θεματικούς στόχους και επενδυτικές προτεραιότητες:

Α. Σε έργα υποδομής δικτύου αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ).

Β. Σε έργα αναβάθμισης, επέκταση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου νερού.

Γ. Σε έργα υλοποίησης υποδομής διαχείρισης ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις έως το ύψος της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης, συνολικού προϋπολογισμού 228 εκ. ευρώ χωρίς τον ΦΠΑ.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέχρι 31 Μαΐου 2022, ενώ ως ημερομηνία  λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας  των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2025.

Τα έργα θα πρέπει να έχουν μεγάλο βαθμό ωριμότητας. Επίσης «έργα τα οποία καλύπτουν το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης και έχουν ενταχθεί, δημοπρατηθεί,  συμβασιοποιηθεί και υλοποιούνται  με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» ή το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή με ίδιους Πόρους του Φορέα Υλοποίησης αξιολογούνται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης και δύνανται να είναι  επιλέξιμα, εφαρμοζόμενων των κανόνων επιλεξιμότητας δαπανών για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως αναφέρονται στα Άρθρα 15 και 16 της Απόφασης Αριθμ. 119126 ΕΞ 2021 «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΦΕΚ 4498/Β/2021)».

Να σημειωθεί ότι δεν είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες εργασίες:

– Μελέτες ωρίμανσης ΕΕΛ και ΔΑ, καθώς και υποστηρικτικές μελέτες.

– Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων.

– Ανακατασκευή ή/και αντικατάσταση (τμήματος ή συνόλου) εξοπλισμού ΕΕΛ και αντλιοστασίων, εφόσον έχουν συγχρηματοδοτηθεί σε προηγούμενες Προγραμματικές Περιόδους και δεν έχει παρέλθει 20ετία από την ημερομηνία παραλαβής τους με βάση το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής.

– Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων ΕΕΛ.

– Αποφρακτικά οχήματα

– Οχήματα αποκομιδής ιλύος

Δείτε την τροποποίηση της πρόσκλησης ΕΔΩ

Comments are closed