Συμφωνία της Ε.Ε. για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του ψηφιακού τομέα

Στο πλαίσιο της Ψηφιακής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 21 και 22 Ιουνίου στην Τουλούζη, oι υπουργοί των κρατών μελών υπέγραψαν δήλωση σχετικά με την κλιματική μετάβαση για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του ψηφιακού τομέα και συζήτησαν συγκεκριμένες δράσεις για την ενίσχυση του ηγετικού ρόλου της ΕΕ στον τομέα των τεχνολογιών εμβύθισης. Τα κράτη μέλη συμφώνησαν να ενεργήσουν από κοινού σε αυτούς τους δύο κρίσιμους τομείς και ζήτησαν τη στήριξη της Επιτροπής για τον καθορισμό συγκεκριμένων στόχων στον τομέα των ΤΠΕ στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης και για την ανάπτυξη τεχνολογιών εμβύθισης σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές θεμελιώδεις αξίες.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίασης η οποία είναι αφιερωμένη στο μέλλον του διαδικτύου, οι εκπρόσωποι της ΕΕ, οι υπουργοί και τα ενδιαφερόμενα μέρη επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την προστασία και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο διαδίκτυο και σε ολόκληρο τον ψηφιακό κόσμο. Οι συμμετέχοντες ζήτησαν, μεταξύ άλλων, να αναπτυχθεί περαιτέρω η ευρωπαϊκή βιομηχανία ημιαγωγών, μέσω της Ευρωπαϊκής πράξης για τα μικροκυκλώματα προκειμένου να επιτευχθεί μερίδιο 20 % της παγκόσμιας αγοράς έως το 2030, να πραγματοποιηθούν επενδύσεις σε ψηφιακές τεχνολογίες, και να αναπτυχθούν οι τεχνολογίες εμβύθισης σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αξίες, τα θεμελιώδη δικαιώματα και τη νομοθεσία. Μετά τη συζήτηση στην Ψηφιακή Συνέλευση, τα κράτη μέλη θα αρχίσουν να συζητούν συγκεκριμένες δράσεις προκειμένου να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που απορρέουν από τις τεχνολογίες εμβύθισης, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές θεμελιώδεις αξίες.

Όπως επισημαίνεται, η ψηφιακή μετάβαση και μια πιο έξυπνη και πιο πράσινη χρήση των τεχνολογιών θα βοηθήσουν την ΕΕ, αφενός, να μειώσει τις καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030 και, αφετέρου, να μετατρέψει την Ευρώπη στην πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο έως το 2050, όπως ορίζεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και στο ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

Comments are closed