Συνέντευξη – Μιχάλης Γεράνης: “Ο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, πρωτοπόρος στην Ελλάδα!”

Δεδομένα που πιστοποιούν την επιτυχημένη πορεία του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας και τη συμβολή του στην διαχείριση των απορριμμάτων και στην προστασία του περιβάλλοντος, παραθέτει ο Πρόεδρος του φορέα, κ. Μιχάλης Γεράνης, απαντώντας στις ερωτήσεις μας για το blog μας, ενώ μιλά για τους επόμενους στόχος και το Μνημόνιο Συνεργασίας με το ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Όταν συστάθηκε ο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας και αναλάβατε καθήκοντα είχατε δώσει μια από τις πρώτες συνεντεύξεις στο Τεχνογράφημα του ΤΕΕ/ΤΚΜ, μιλώντας για τα μελλοντικά σχέδια, τον ΣΜΑ, το στόχο της ανακύκλωσης. Πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή του ΦΟΔΣΑ ΚΜ από τότε ως σήμερα στη μεγάλη εικόνα που έχει διαμορφωθεί όσον αφορά στη διαχείριση απορριμμάτων;

Ο ΦοΔΣΑ ΚΜ, είναι ένας από τους λίγους, αν όχι ο μόνος φορέας που εφάρμοσε πιστά τη νομοθεσία για τους ΦοΔΣΑ και πέτυχε τη συνένωση 14 φορέων και τη συνεργασία και των 38 Δήμων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Μέσα από τεράστιες προσπάθειες κατάφερε την υλοποίηση έργων και δράσεων, όπως η κατασκευή και λειτουργία του ΣΜΑ Ευκαρπίας, η περιβαλλοντική αναβάθμιση όλων των υπόλοιπων ΧΥΤΑ της ΠΚΜ, πρόσφατα τη λειτουργία της Μονάδας Ενεργειακής Αξιοποίησης Βιοαερίου στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης και την ανάπτυξη και εφαρμογή σταδιακά του καφέ κάδου, ενώ είναι σε στάδιο δημοπράτησης οι δυο ΜΕΑ Ανατολικού και Δυτικού Τομέα, οι οποίες θα είναι αναβαθμισμένες σε Μονάδας Ανάκτησης Ανακύκλωσης (ΜΑΑ). Παράλληλα εμβληματικό όραμα του ΦοΔΣΑ αποτελεί  η Εγνατία Διαχείριση Αποβλήτων που αποσκοπεί για τη δημιουργία υποδομών για τη διαχείριση των υπολειμμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής αξιοποίησης όλων των ΦοΔΣΑ της Βόρειας Ελλάδας. Μέσω των παραπάνω, ο ΦοΔΣΑ ΚΜ εμφανίζεται πρωτοπόρος στην Ελλάδα.

2) Η κυκλική οικονομία που κι εσείς προάγετε λόγω και έργω, αποτελεί μείζον πεδίο δράσης και σε επίπεδο ΕΕ και Ελληνικής Πολιτείας. Είναι γεγονός πως επί σειρά ετών ήμασταν αρκετά πίσω σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Με γνώμονα και τον νέο ΠΕΣΔΑ, ποιοι είναι οι στόχοι σε περιφερειακό επίπεδο για τα επόμενα χρόνια και πόσοι αισιόδοξος είστε για την επίτευξή τους;

Η αλλαγή του μοντέλου από το γραμμικό παραγωγή – χρήση – απόρριψη, στην κυκλική οικονομία, είναι το στοίχημα το οποίο θα πρέπει να κερδηθεί, και με τη συμμετοχή του ΦοΔΣΑ ΚΜ. Ο νέος ΠΕΣΔΑ αποσκοπεί ακριβώς σε αυτό, δρομολογώντας την εφαρμογή των στόχων της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής νομοθεσίας καθώς και του ΕΣΔΑ. Οι πιο σημαντικοί στόχοι είναι η επίτευξη για τα Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) του 60% προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση μέχρι το 2030 και 65 % μέχρι το 2035), παράλληλα με τη μείωση της ταφής στο 10 % μέχρι το 2030. Με δεδομένη τη μέχρι τώρα καθυστέρηση της χώρας, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο που πήρε στις Ευρωπαϊκές χώρες να φτάσουν στο σημερινό επίπεδο, θα απαιτηθούν ιδιαίτερα ταχεία βήματα για την επίτευξη των στόχων. Μπορούμε όμως να εκμεταλλευτούμε γι αυτό το σκοπό την εμπειρία των εταίρων μας και να μάθουμε από τα λάθη τους, ενώ η πρόσφατη πορεία και η επιτάχυνση των πραγμάτων, σε συνδυασμό με τις επιτυχίες του ΦοΔΣΑ ΚΜ, μου δίνει τη δυνατότητα να είμαι αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρουμε.

3) Οι Δήμοι πόσο συνεπείς είναι έναντι του ρόλου που έχουν σ` αυτό το σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων;

Ο ρόλος των Δήμων ήταν ανέκαθεν ιδιαίτερα σημαντικός, μέσα από την αποκομιδή των ΑΣΑ, των ανακυκλώσιμων και της καθαριότητας , εμφανίζεται όμως πλέον αναβαθμισμένος, με την προσθήκη αρμοδιοτήτων όπως τα πράσινα σημεία, η εφαρμογή του συστήματος Πληρώνω Όσο Πετάω κλπ. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι είναι δεδομένες. Όμως έχω πίστη στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, την οποία υπηρετώ από σειρά θέσεων εδώ και δεκαετίες, και μέσω της συνεργασίας, που αποδεδειγμένα έχει επιτύχει, ιδιαίτερα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εκτιμώ ότι θα υπερβεί τα όποια εμπόδια. 

4) Η ανακύκλωση προϋποθέτει την συμμετοχή της μονάδας. Δηλαδή του πολίτη. Πόσο μάλλον τώρα, που εντάσσεται στο σύστημα και ο καφέ κάδος. Πως είναι οι επιδόσεις μας όσον αφορά σ` αυτή την παράμετρο; 

Ο ρόλος του πολίτη είναι κρίσιμος για την ανακύκλωση με τη συμμετοχή του στη Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ), αλλά και όχι μόνο, καθώς μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά με τις καταναλωτικές του επιλογές στην πρόληψη και επαναχρησιμοποίηση. Χρειάζεται εντατικοποίηση των προσπαθειών για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και ταυτόχρονα την εφαρμογή εργαλείων όπως το ΠΟΠ και το ανταμείβομαι όσο ανακυκλώνω.  Αυτό που χρειάζεται είναι μεγιστοποίηση της ΔσΠ, τόσο ποσοτικά, όσο και ποιοτικά, καθώς η καθαρότητα των χωριστά συλλεχθέντων υλικών είναι καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία της ανακύκλωσης.

5) Η συνεργασία με θεσμικούς συμβούλους της Πολιτείας, όπως το ΤΕΕ/ΤΚΜ πόσο μπορεί να βοηθήσει στην επιτάχυνση της υλοποίησης των σχεδιασμών;

Οι μηχανικοί αποτελούν το μοχλό ανάπτυξης της χώρας, ενώ το ΤΕΕ τον τεχνικό και επιστημονικό Σύμβουλο της Πολιτείας. Με γνώμονα τα παραπάνω, ο ΦοΔΣΑ ΚΜ προχώρησε εδώ και ένα χρόνο στη σύναψη μνημονίου συνεργασίας με το ΤΕΕ/ΤΚΜ με κύριο σκοπό την ανάπτυξη κοινών δράσεων για την κυκλική οικονομία, την αποδοτικότητα των πόρων και την κυκλική χρήση των υλικών,  την προώθηση των ανώτερων ιεραρχικά δράσεων για την πρόληψη δημιουργίας και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, καθώς και την υποστήριξη της εξωστρέφειας και της καινοτομίας.  Μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο ανταλλαγής τεχνογνωσίας, πρόκειται να υλοποιηθούν δράσεις εκπαίδευσης και ενημέρωσης των μελών του ΤΕΕ, των μηχανικών δηλαδή που θα κληθούν να σχεδιάσουν, να χρηματοδοτήσουν και να υλοποιήσουν τα έργα που προβλέπονται από το ΠΕΣΔΑ, ενώ ως πεδία συνεργασίας συμπεριλαμβάνονται η από κοινού ανάπτυξη δράσεων για την ένταξη των αρχών της 4ης τεχνολογικής επανάστασης (Industry 4.0) και την αξιοποίηση των big data στη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, καθώς και η δημιουργία Παρατηρητηρίου Διαχείρισης Αποβλήτων.

Comments are closed