Συνοπτική Έκθεση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

Δημοσιεύθηκε η Συνοπτική Έκθεση του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 για το έτος 2022, με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για την πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Μέσα από την συνοπτική έκθεση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν για τον αριθμό των έργων και τα χρηματοοικονομικά μεγέθη των επενδύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί από το ΕΠΑνΕΚ, τόσο ως προς την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, όσο και ως προς την χρηματοδότηση κομβικών δημοσίων έργων που αναβαθμίζουν το επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας μας. Σημαντική είναι και η αναφορά στα έργα που έχουν στηρίξει την ελληνική επιχειρηματικότητα κατά την περίοδο της πανδημίας COVID19.

Το 2022 όπως αναφέρεται στην έκθεση, αποτέλεσε έτος πλήρους ενεργοποίησης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) με τις εντάξεις να ανέρχονται σε 11,95 δισ € Δημόσια Δαπάνη (ΔΔ) και τις δαπάνες σε 7,56 δισ €.

Τα μεγάλα έργα

  • Διασύνδεση Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Σύστημα: Τέθηκε σε λειτουργία.
  • Ανάπτυξη & εκσυγχρονισμός συστήματος μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω Διασύνδεσης Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα (Κρήτη-Πελοπόννησος): Έχει τεθεί σε λειτουργία.
  • B’ Αναβάθμιση Τερματικού σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου Ρεβυθούσας: Τέθηκε σε λειτουργία τον Δεκέμβριο 2018. (3η δεξαμενή 95.000 m3, αναβάθμιση κρυογενικών εγκαταστάσεων, αναβάθμιση λιμενικών εγκαταστάσεων)
  • Σύνταξη προσωρινών κτηματολογικών υποβάθρων/δημιουργία κτηματογραφικής βάσης δεδομένων ανάρτησης σε περιοχές της 4ης γενιάς κτηματογραφήσεων στην Ελλάδα: Αφορά στη δημιουργία κτηματολογίου σε 57 περιφερειακές ενότητες (υπόλοιπο χώρας) μέσω 32 συμβάσεων μελετών κτηματογράφησης. Τα συλλεχθέντα δικαιώματα ανέρχονται κατά μέσο όρο σε 67%, ενώ η απορρόφηση της εγκριθείσας χρηματοδότησης για τις υπογεγραμμένες συμβάσεις ανέρχεται σε 92%. Η ημερομηνία ολοκλήρωσης θα μετατεθεί λόγω δικαστικών εμπλοκών κατά τη συμβασιοποίηση πέραν του 2023 (2ο τρίμηνο του 2026)
  • Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας & Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης‐Αξιοποίησης των Υποδομών (Rural phasing): Ολοκληρώθηκε το 2019
  • Ultrafast Broadband: Ο Φάκελος Μεγάλου Έργου (ΦΜΕ) εγκρίθηκε στις 30/1/2020. Το έργο εντάχθηκε 1/6/2020. Ολοκληρώνεται ο Διαγωνισμός για την υλοποίηση του έργου με ΣΔΙΤ. Τον Ιανουάριο 2022 ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προσφορών και ορίστηκαν προσωρινοί ανάδοχοι. Σύμφωνα με τις προσφορές των προσωρινών αναδόχων ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε ΔΔ 250 εκ. € (225 ΕΠΑνΕΚ και 25 ΠΑΑ) και 463,8 εκ. € ιδιωτικοί πόροι. Θα γίνει phasing με το Πρόγραμμα ΨΗΜΕΤ 2021-27
  • Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης: Είναι σε φάση υλοποίησης η κατασκευή του αγωγού, η προμήθεια της πλωτής μονάδας, η προμήθεια του συστήματος πρόσδεσης και η κατασκευή του Μετρητικού/Ρυθμιστικού Σταθμού στην Αμφιτρίτη Αλεξανδρούπολης για τη σύνδεση του αγωγού με το Εθνικό Σύστηματος Φυσικού Αερίου. Είναι υπό εξέταση η αύξηση της ΔΔ σε 272,81 εκ. €. Yφίστανται πληρωμές ύψους 90,9εκ. € που έχουν εκταμιευτεί από το ΠΔΕ το 2022 αλλά δεν έχουν συμπεριληφθεί σε αιτήματα λόγω εκκρεμότητας του Φακέλου Μεγάλου Έργου (ΦΜΕ) (εκτίμηση για μέσα 2023)
  • Έργο Διασύνδεσης Κρήτης με ΕΣΜΗΕ (Κρήτη–Αττική): Προγραμματίζεται υποβολή Φακέλου Μεγάλου Έργου (ΦΜΕ) (το 4ο τρίμηνο 2023). Τον Μάιο 2020 υπογράφηκαν οι συμβάσεις του έργου. Το συνολικό επιλέξιμο κόστος για την ΠΠ2014-20 είναι 47,8 εκ. €. Το έργο αναμένεται να μεταφερθεί ή/και να γίνει phasing με την ΠΠ 2021-27

Μπορείτε να δείτε την συνοπτική έκθεση ΕΔΩ

Μπορείτε να δείτε την αναλυτική έκθεση και τα αρχεία των προηγούμενων ετών ΕΔΩ.

Comments are closed