Συστήνεται από το ΥΠΕΝ Ομάδα Εργασίας για την αυθαίρετη δόμηση

Απόφαση σύστασης και συγκρότησης μη αμειβόμενης Ομάδας Εργασίας για την επικαιροποίηση και ενοποίηση του θεσμικού πλαισίου του κατασταλτικού ελέγχου για την αυθαίρετη δόμηση υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος κ. Ευθύμιος Μπακογιάννης.

Οι προτεραιότητες της ομάδας εργασίας αφορούν:

  • Συγκέντρωση και ενοποίηση των εφαρμοστέων κανόνων για τον κατασταλτικό έλεγχο της αυθαίρετης δόμησης,
  • Επικαιροποίηση της διαδικασίας ελέγχου και επιβολής κατασταλτικών μέτρων με στόχο την απλοποίηση και επίσπευση αυτής,
  • Ρητό καθορισμό αρμόδιων οργάνων και διαδικασίας συνεργασίας μεταξύ αυτών.

Η Ομάδα Εργασίας προβλέπεται να συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα μετά από πρόσκληση του συντονιστή. Οι συνεδριάσεις θα πραγματοποιούνται είτε με τηλεδιάσκεψη, είτε δια ζώσης στο Υ.Π.ΕΝ., ενώ για τη διευκόλυνση του έργου της και τον αποτελεσματικότερο τρόπο λειτουργίας της, η Ομάδα Εργασίας θα έχει τη δυνατότητα να συστήνει υποομάδες εργασίας για την επεξεργασία επιμέρους θεματικών ενοτήτων, καθώς και να συνεργάζεται με άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου.

Στις συνεδριάσεις Ομάδας Εργασίας δύναται επίσης να παρίστανται, μετά από πρόσκληση του συντονιστή, ειδικοί επιστήμονες και εμπειρογνώμονες, στελέχη των υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και άλλων Υπουργείων και στελέχη φορέων, οργανισμών ή οργανώσεων προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες ή γνώμη επί των θεμάτων.

΄Σύμφωνα με την Απόφαση, η Ομάδα Εργασίας οφείλει να ολοκληρώσει το έργο της έως την 09.2023 και να το γνωστοποιήσει στους:

α) Υπουργό Επικρατείας αρμόδιο για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου, β) Υπουργό Οικονομικών, γ) Υπουργό Εσωτερικών, δ) Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ε) Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αρμοδίου για θέματα πολεοδομίας ,και στ) Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος δύναται να παραταθεί το παραπάνω διάστημα ολοκλήρωσης του έργου της Ομάδας Εργασίας, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Σύνθεση της Ομάδας Εργασίας

Η Ομάδα Εργασίας αποτελείται από τους/τις:

  1. Κουρουπάκη Καλλιόπη, συνεργάτης στο ιδιαίτερο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, ως συντονιστής.
  2. Δημητριάδη Εύα, συνεργάτης στο ιδιαίτερο γραφείο του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως τακτικό μέλος.
  3. Καρανάσου Ιωάννα, Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Γραφείο Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στην Προεδρία της Κυβέρνησης, ως τακτικό μέλος
  4. Μπεχλιβάνου Βαλεντίνα, συνεργάτης στο ιδιαίτερο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, ως τακτικό μέλος.
  5. Μπλόσκας Νικόλαος, προϊστάμενος κοινοβουλευτικού τμήματος της ΓΓΝΚΘ της Προεδρίας της Κυβέρνησης, ως τακτικό μέλος.

Comments are closed