Συστήνονται 12 Κέντρα Ικανοτήτων για έρευνα και καινοτομία

Σε 12 ανέρχονται τα Κέντρα Ικανοτήτων (Competence Centers) που αξιολογήθηκαν θετικά προς σύσταση από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων από τις 17 αιτήσεις που υποβλήθηκαν.

Τα Κέντρα Ικανοτήτων, αποτελούν σύμπραξη φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, και έχουν ως βασικό σκοπό την υποστήριξη της καινοτομίας σε τομείς της Ελληνικής οικονομίας, μέσω της παροχής εξειδικευμένων/καινοτόμων υπηρεσιών/προϊόντων και της μεταφοράς τεχνολογίας σε επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ.

Οι φορείς που θα συσταθούν θα πρέπει να έχουν ως μετόχους/εταίρους τουλάχιστον έναν οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων και πέντε  επιχειρήσεις.

Στη σύσταση και λειτουργία των νέων οντοτήτων συμμετέχουν, ως εταίροι/μέτοχοι, 194 φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, εκ των οποίων 25 ερευνητικοί οργανισμοί (Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα/Ινστιτούτα) και 169 επιχειρήσεις κάθε μεγέθους του εσωτερικού και του εξωτερικού. Το ποσό εγκεκριμένης συνολικής δαπάνης ανέρχεται σε 22.046.640,42 ευρώ, εκ των οποίων τα 13.050.963,60 ευρώ είναι δημόσια δαπάνη και τα 8.995.676,82 ευρώ ιδιωτική.

Οι 12 νέες δομές καλύπτουν τους 5 από τους 8 τομείς της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και συγκεκριμένα:

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): 4

Υλικά-Κατασκευές: 3

Υγεία και Φάρμακα: 2

Αγροδιατροφή: 2

Ενέργεια: 1

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Χρίστος Δήμας, συνοδεία των παραπάνω στοιχείων που ανακοίνωσε το Υπουργείο, έκανε την εξής δήλωση:

«Τα “Κέντρα Ικανοτήτων” αποτελούν μια εξαιρετικής σημασίας Δράση, η οποία αποσκοπεί στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ειδικευμένων υπηρεσιών καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας σε μία ή περισσότερες αλυσίδες αξίας. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αξιολογήθηκαν και δημιουργούνται 12 Κέντρα Ικανοτήτων για την ανάπτυξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας. Περιμένουμε πολλά από τους συμπράττοντες σε αυτές τις νέες δομές και πιστεύουμε ότι μαζί με τη δράση των Συστάδων Καινοτομίας, τις Ε&Τ Συνεργασίες Επιχειρήσεων και Ερευνητικών Φορέων και των Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας, γίνεται ένα ακόμα αποφασιστικό βήμα για να συνδέσουμε πιο αποτελεσματικά την έρευνα και την καινοτομία με την επιχειρηματικότητα».

Comments are closed