Τακτοποιούνται και μεταβιβάζονται αυθαίρετα σε κοινόχρηστους χώρους

Απελευθερώνονται προς μεταβίβαση, χιλιάδες αστικά ακίνητα, με νέα πολεοδομική ρύθμιση που ψηφίστηκε στη Βουλή, ως προσθήκη στο ενεργειακό νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ.

Συγκεκρμένα, καταργείται η μέχρι τώρα απαιτούμενη συναίνεση του 51% των συνιδιοκτητών του κτιρίου, ως αναγκαία προϋπόθεση για την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών στις περιπτώσεις οριζόντιας ιδιοκτησίας με παραβάσεις που αφορούν την επέκταση αυτής καθ’ ύψος ή κατά πλάτος (οριζόντιας) και την κατάληψη κοινοχρήστου ή κοινοκτήτου χώρου.

Στη νέα νομοθετική ρύθμιση, που ψηφίστηκε στη Βουλή προβλέπεται ότι «υπόχρεος για την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών ή αλλαγών χρήσης επί κοινοχρήστων ή κοινοκτήτων μερών της οικοδομής είναι ο ιδιοκτήτης που τις ιδιοχρησιμοποιεί χωρίς να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των λοιπών συνιδιοκτητών της οικοδομής».

Αναλυτικότερα, με τη νέα νομοθετική ρύθμιση του ΥΠΕΝ έρχονται οι ακόλουθες αλλαγές:

-Αντικαθίσταται: στις τροποποιήσεις του νόμου 4495/17 (άρθρο 51 του νέου νομοσχεδίου για ΔΕΗ, ΔΕΠΑ, ΑΠΕ), στο άρθρο 8 σημειώνεται ότι η παράγραφος 9 του άρθρου 98 του νόμου 4495/17 αντικαθίσταται ως εξής: «Πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, υπόχρεος για την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών ή αλλαγών χρήσης επί κοινοχρήστων ή κοινοκτήτων μερών της οικοδομής είναι ο ιδιοκτήτης που τις ιδιοχρησιμοποιεί χωρίς να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των λοιπών συνιδιοκτητών της οικοδομής. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η διαδικασία υπαγωγής στον παρόντα νόμο των αυθαίρετων κατασκευών ή αλλαγών χρήσης επί κοινοχρήστων ή κοινοκτήτων μερών της οικοδομής που δεν έχουν απολέσει την κοινόχρηστη χρήση, ο επιμερισμός του ενιαίου ειδικού προστίμου και των λοιπών δαπανών μεταξύ των συνιδιοκτητών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».

Διατηρείται: η παραγράφος 8 του άρθρου 98 του νόμου 4495/17, η οποία επίσης αναφέρεται σε τακτοποίηση αυθαιρέτου χωρίς συναίνεση συνιδιοκτητών, η οποία διατηρείται αναλυτικά προβλέπει ότι: «Επί αυθαίρετων κατασκευών ή αυθαίρετων αλλαγών χρήσης που έχουν εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε οριζόντια ή κάθετη συνιδιοκτησία και εντός τμημάτων αποκλειστικής χρήσης αυτών, εφόσον κατά τη σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών έχουν αποδοθεί στους δικαιούχους ως αποκλειστική χρήση, για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος δεν απαιτείται συναίνεση των λοιπών συνιδιοκτητών. Ειδικώς, όταν αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης, που εξυπηρετούν τη συνιδιοκτησία έχουν εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε παράρτημα οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, ο ιδιοκτήτης έχει δικαίωμα να προβαίνει μονομερώς σε συμβολαιογραφική πράξη τροποποίησης της πράξης σύστασης οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, προκειμένου το παράρτημα να αποκτήσει το χαρακτήρα κοινόχρηστου και κοινόκτητου χώρου της συνιδιοκτησίας. Στην περίπτωση αυτή η σύμφωνη γνώμη του συνόλου των συνιδιοκτητών τεκμαίρεται».

Καταργείται: Υπενθυμίζεται ότι η επίμαχη διάταξη στην παράγραφο 9 του άρθρου 98 του νόμου 4495/17, που πλέον αντικαθίσταται και καταργείται προέβλεπε ότι «για την υπαγωγή στον παρόντα νόμο, οι υπόλοιπες περιπτώσεις οριζόντιας ιδιοκτησίας πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, που αφορούν σε κατάληψη κοινόχρηστου χώρου ή αυθαιρεσίες επί κοινοχρήστων, απαιτείται η συναίνεση τον πενήντα ένα τοις εκατό (51%) των συνιδιοκτητών».

Comments are closed