Τα επίσημα στοιχεία του ΥΠΕΝ για τις αναθέσεις των 227 μελετών ΤΠΣ

Αναλυτικά στοιχεία για την πορεία κατάρτισης των συνολικά 227 μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων του προγράμματος «Πολεοδομικής Μεταρρύθμισης», που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δημοσιοποίησε το ΥΠΕΝ.

Η  ανακοίνωση των στοιχείων δόθηκαν προς απάντηση επιστολής του Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ), με την οποία διατύπωσε προς το ΥΠΕΝ, το υπουργείο Οικονομικών και προς τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «αίτημα παροχής πληροφοριών σχετικά με τις καθυστερήσεις στην κατάρτιση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων».

Ειδικότερα ο ΣΕΠΟΧ στην επιστολή του επισήμανε μια αδικαιολόγητη καθυστέρηση σχετικά με την κατάρτιση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων. Παρατήρησε μάλιστα ότι η καθυστέρηση προκύπτει από το γεγονός ότι ενώ ο πρώτος κύκλος πρόσκλησης για την ανάθεση των μελετών άρχισε τον Οκτώβριο του 2021, μέχρι στιγμής κανένα έργο δεν έχει φτάσει στο στάδιο της ολοκλήρωσης και υπογραφής των συμβάσεων εκπόνησης, με εξαίρεση την ανάθεση τριών μελετών Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων, η εκπόνηση των οποίων έχει ήδη ξεκινήσει.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, που δημοσιοποίησε ο κ. Ευθύμιος Μπακογιάννης γενικός γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος  του ΥΠΕΝ, η πορεία κατάρτισης των νέων ΤΠΣ έχει ως εξής:

Το Πρόγραμμα εκπόνησης μελετών ΤΠΣ περιλαμβάνει συνολικά 227 μελέτες.

Η μέχρι σήμερα πρόοδος υλοποίησης του Προγράμματος καταγράφεται ως εξής:

-Μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας (συλλογή στοιχείων, σύνταξη Τευχών δημοπράτησης και έγκριση αυτών αρμοδίως), έχουν προκηρυχθεί μέχρι σήμερα από την Αναθέτουσα Αρχή (ΤΕΕ) συνολικά 140 μελέτες ΤΠΣ (62 % του συνόλου).

-Από τις 140 προκηρυχθείσες μελέτες, οι 12 πρόκειται να επαναπροκηρυχθούν, δεδομένου ότι αφενός στα Τεύχη των διαγωνισμών (18.08.2021) δεν καθορίζονταν επακριβώς το πλήρες θεσμικό πλαίσιο για την εκπόνησή τους και αφετέρου οι ιδιαίτερα υψηλές εκπτώσεις των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών δεν διασφάλιζαν την απαιτούμενη ποιότητα του μελετητικού αντικειμένου.

Όσον αφορά στις υπόλοιπες 128 μελέτες (56 % του συνόλου):

 • Έχουν συναφθεί συμβάσεις με τους Αναδόχους για 7 μελέτες (έως 08.06.2023)

Περαιτέρω:

 • Έχουν αναδειχτεί προσωρινοί Ανάδοχοι για 42 μελέτες
 • Έχει ήδη δοθεί έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ) για τη σύναψη συμβάσεων για 5 μελέτες (την 30.05.2023)
 • Έχει ολοκληρωθεί ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο για 46 μελέτες.
 • Για 28 μελέτες βρίσκεται σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία (αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και οικονομικών προσφορών)
 • Έχουν αποσταλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στο Συμβούλιο Έργων και Μελετών Εποπτευόμενων Φορέων του Υπ.Υ.ΜΕ. τα τεύχη διαγωνισμού 75 μελετών για έλεγχο προ της διαγωνιστικής διαδικασίας.
 • Ολοκληρώνεται η σύνταξη των τευχών διαγωνισμού για 12 μελέτες και εντός του μηνός θα τεθούν υπόψη του ΚΕΣΥΠΟΘΑ για έγκριση, προκειμένου να αποσταλούν εν συνεχεία στο ΤΕΕ και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με το ΥΠΕΝ:

Α. Έχει ολοκληρωθεί η έκδοση του συνόλου των αναγκαίων Υπουργικών αποφάσεων κατάρτισης και έγκρισης των επί μέρους προγραμμάτων που περιλαμβάνονται στις «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» (βλ. ν.4759/2020, άρθρο 14), καθώς και οι Τεχνικές προδιαγραφές των προβλεπομένων μελετών.

Ειδικώς για τα Τοπικά Πολεοδομικά σχέδια (ΤΠΣ), σας παραπέμπουμε στις κάτωθι Υπ. Αποφάσεις:

 • ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/74435/2992 (ΦΕΚ 3589/Β/2021) ως ισχύει – Α’ Τμήμα Προγραμμάτων
 • ΥΠΕΝ/ΓρΥΦΧΑΠ/121492/1903 (ΦΕΚ 6046/Β/2021) – Β’ Τμήμα Προγραμμάτων
 • ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/46758/1060 (ΦΕΚ 2406/Β/2022) ως ισχύει – Γ’ Τμήμα Προγραμμάτων
 • ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/12773/6 (ΦΕΚ 747/Β/2023) – Ζ’ Τμήμα Προγραμμάτων
 • ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/16211/7 (φΕΚ 784/Β/2023) ως ισχύει – Η’ Τμήμα Προγραμμάτων
 • ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/72343/1885 (ΦΕΚ 3545/Β/2021) – Τεχνικές προδιαγραφές ΤΠΣ
 • ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/71715/2675 (ΦΕΚ 3572/Β/2021) ως ισχύει – Αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση ΤΠΣ

Β. Με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588 Υπ. απόφαση (ΦΕΚ 3527/Β/2021), ορίστηκε ως Αναθέτουσα Αρχή και Υπόλογος διαχείρισης για την εκπόνηση των μελετών ΤΠΣ (και ΕΠΣ) το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΤΕΕ) και καθορίστηκε κάθε αναγκαία σχετική λεπτομέρεια.

Δείτε το πλήρες κείμενο ΕΔΩ.

Comments are closed