Τα κριτήρια για την επιλογή στο «Εξοικονομώ 2021» – Ποσοστά επιδότησης και επιλέξιμες παρεμβάσεις

Ανακοινώθηκαν στις 29 Ιουλίου από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας οι βασικοί όροι του νέου προγράμματος «Εξοικονομώ 2021», το οποίο θα ξεκινήσει αρχές Οκτωβρίου.

Στόχος του προγράμματος είναι να επιδοτηθούν 50.000 κατοικίες, με έμφαση στους ιδιοκτήτες φτωχών νοικοκυριών, που βρίσκονται σε περιοχές που αντιμετωπίζουν δυσμενέστερες καιρικές συνθήκες. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν σε μηχανικό, προκειμένου να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να τακτοποιήσουν εκκρεμότητες που αφορούν στο ακίνητο προκειμένου να μπορέσουν να ενταχθούν σε αυτό.

Ποιες είναι οι βασικές αρχές του νέου προγράμματος;

1)Καταργείται ως κριτήριο ένταξης η ταχύτητα πληκτρολόγησης των στοιχείων, που ίσχυε σε προγράμματα προηγούμενων ετών και οι αιτήσεις πλέον θα αξιολογούνται με μοριοδότηση, σύμφωνα με συντελεστές βαρύτητας που θα λαμβάνουν υπόψη διάφορα κριτήρια αξιολόγησης , όπως είναι: το κόστος εξοικονόμησης ενέργειας, η υφιστάμενη ενεργειακή κατηγορία, οι βαθμοημέρες θέρμανσης, η παλαιότητα της κατοικίας, το εισόδημα και διάφορα κοινωνικά κριτήρια (π.χ. ΑΜΕΑ, μακροχρόνια άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειας κτλ).

2)Το ποσοστό επιδότησης θα φτάνει έως 75% και αυτό για τις ομάδες χαμηλού εισοδήματος δηλαδή με ατομικό εισόδημα μικρότερο από 5.000€ ή οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από 10.000€.

3)Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων θα φτάνει έως 28.000€ με συντελεστή εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας 0,90 ευρώ ανά κιλοβατώρα και 180 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο της κατοικίας (όποιο από τα δύο είναι μικρότερο) .

4)Δικαιούχοι του προγράμματος θα είναι όσοι ιδιοκτήτες έχουν εισόδημα μέχρι 60.000€ οικογενειακό εισόδημα.

5)Για κατοικίες που νοικιάζονται ως κύρια κατοικία ή έχουν παραχωρηθεί με δωρεάν παραχώρηση, το ποσοστό επιδότησης των ιδιοκτητών τους είναι σταθερό στο 40%, ανεξάρτητο από τα εισοδηματικά κριτήρια.

6) Ο ενεργειακός στόχος του προγράμματος παραμένει η άνοδος τριών ενεργειακών κατηγοριών και επομένως οι ιδιοκτήτες θα χρειαστεί να καλύψουν μεγαλύτερο μέρος των δαπανών από ότι πέρυσι (μιας και μειώθηκε το ποσοστό επιδότησης) με ίδια κεφάλαια ή με δάνειο.

7) Δημιουργείται ξεχωριστός προϋπολογισμός ύψους 100 εκατ. ευρώ για τα ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά μέσω του οποίου -μεταξύ άλλων- θα παρέχονται εγγυήσεις στις τράπεζες προκειμένου να εκταμιεύσουν τα δάνεια που θα καλύψουν την ιδιωτική συμμετοχή στις επενδύσεις.

Ποια είναι τα ποσοστά επιδότησης σύμφωνα με το εισόδημα ;

Τα ποσοστά επιδότησης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης κλιμακώνονται ως εξής:

 • Για ατομικό εισόδημα έως 5.000 ευρώ και οικογενειακό έως 10.000 ευρώ, ποσοστό 75 %.
 •  Από 5.000-10.000 ευρώ ατομικό και 10.000-20.000 οικογενειακό , ποσοστό 70 %.
 • Από 10.000-20.000 ευρώ ατομικό και 20.000-30.000 ευρώ οικογενειακό, ποσοστό 55 %
 • Από 20.000-30.000 ευρώ ατομικό και 30.000-40.000 ευρώ οικογενειακό, ποσοστό 45 %.
 •  Από 30.000-50.000 ευρώ ατομικό και 40.000-60.000 ευρώ οικογενειακό, ποσοστό 40 %.

Ποια είναι τα ποσοστό βαρύτητας που θα καθορίζουν την επιλεξιμότητα της αίτησης ;

1.     Το κόστος εξοικονόμησης ενέργειας (50%).

2.     Η υφιστάμενη ενεργειακή κλάση του ακινήτου (5%).

3.     Οι βαθμοημέρες θέρμανσης (7%).

4.     Η παλαιότητα κατασκευής (3%).

5.     Το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα (15%).

6.     Το πλήθος των εξαρτώμενων τέκνων (5%).

7.     Μονογονεϊκή οικογένεια (5%)

8.     Μακροχρόνια άνεργος (5%)

9.     ΑΜΕΑ (5%)

Ποια είναι τα απαραίτητα «βήματα» που πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι;

1) Εξασφάλιση κωδικών πρόσβασης στην εφαρμογή TAXISnet..

2) Σε περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμότητες νομιμοποίησης σε ακίνητο με πολεοδομικές αυθαιρεσίες, η υποβολή δήλωσης για υπαγωγή σε νόμο «τακτοποίησης» αυθαιρέτων κατασκευών θα πρέπει να έχει γίνει πριν την υποβολή της αίτησης στο «Εξοικονομώ». Μεταγενέστερη δήλωση για υπαγωγή σε νόμο αυθαιρέτων, δύναται να υποβληθεί σε περίπτωση απόκλισης της ωφέλιμης επιφάνειας του ακινήτου μέχρι του ορίου των 7 τετραγωνικών μέτρων (για τις πολυκατοικίες, το όριο σε τετραγωνικά μέτρα είναι το γινόμενο του 7 επί του πλήθους των διαμερισμάτων). Σε κάθε περίπτωση, πριν την τελική εκταμίευση της επιχορήγησης του έργου θα πρέπει να έχει προσκομιστεί η βεβαίωση περαίωσης της υπαγωγής περί τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών, όπου και θα προκύπτει η εξόφληση του συνόλου του ενιαίου ειδικού προστίμου του ακινήτου.

3) Υποβολή και εκκαθάριση δήλωσης για το φορολογικό έτος 2020. Σε περίπτωση που στα φορολογικά στοιχεία του αιτούντα υπάρχουν εκκρεμότητες που αφορούν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), θα πρέπει να γίνει εκκαθάριση πριν την υποβολή της αίτησης. Επισημαίνεται ότι στα έντυπα φορολογίας, μίσθωσης ακινήτων και περιουσιακής κατάστασης θα πρέπει να αναγράφεται ορθά ο αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

4) Εξασφαλίζουμε τη συναίνεση των συγκυρίων, σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι δικαιούχοι εμπράγματων δικαιωμάτων στο ακίνητο (δηλαδή άλλος έχει την επικαρπία και άλλος την ψιλή κυριότητα) .

5) Θα πρέπει να ελεγχθεί το Ε9 του δικαιούχου και να διορθωθεί αν χρειαστεί με τα σωστά τετραγωνικάκαι να αναγράφεται ορθά ο αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ε9.

6) Δήλωση του ακινήτου στο κτηματολόγιο

7) Σε περίπτωση πρόσφατης απόκτησης ακινήτου (απόκτηση για πρώτη φορά εμπράγματου δικαιώματος μετά τις 31/12/2020 και μόνον για την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία) θα πρέπει να έχει προηγηθεί η καταχώρηση/τροποποίηση των στοιχείων στο Ε9 και μετά να προχωρήσει ο ενδιαφερόμενος στην υποβολή αίτησης. Με την αίτηση επισυνάπτεται ο τίτλος ιδιοκτησίας και το πιστοποιητικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή πιστοποιητικό καταχώρησής του στα κτηματολογικά φύλλα του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου. Η μελλοντική χρήση του ακινήτου ως κύρια κατοικία θα τεκμηριώνεται με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986.

8) Εκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης του ακινήτου και συμπλήρωση του σχετικού Εντύπου Πρότασης Παρεμβάσεων ενεργειακής Εξοικονόμησης.

9) Κατάρτιση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, από την οποία θα διασταυρώνονται τα χαρακτηριστικά του ακινήτου. Αφορά στην «αποτύπωση» της υφισταμένης κατάστασης του κτιρίου ή της διηρημένηςιδιοκτησίας και των αδειών τους, καθώς και την παρακολούθηση και τον έλεγχο των μεταβολών τους, κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής τους.

10) Σε περίπτωση υποβολής αίτησης Πολυκατοικίας, θα πρέπει αρχικά να ληφθεί απόφαση, στο πλαίσιο γενικής συνέλευσης, για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα και τον ορισμό εκπροσώπου, αλλά και για την επιλογή του συνεργαζόμενου χρηματοπιστωτικού οργανισμού για τη λήψη δανείων.

Ποιες είναι αναλυτικά οι επιδοτούμενες παρεμβάσεις;

Οι παρεμβάσεις που επιδοτούνται κατηγοριοποιούνται ως εξής:

1. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ/ΑΕΡΙΣΜΟΣ

 • Πλαίσια αλουμινίου, ξύλου ή PVC με υαλοπίνακα για παράθυρο και εξωστόθυρα
 • Μόνον υαλοπίνακες (Χωρίς αντικατάσταση πλαισίου για περιπτώσεις διατηρητέων και κτηρίων εντός παραδοσιακών οικισμών)
 • Εξωτερικό προστατευτικό φύλλο (σύστημα Κουτί-Ρολό, ή Εξώφυλλο)
 • Λοιπά σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης
 • Συστήματα Μηχανικού Αερισμού με ανάκτηση θερμότητας

2. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

 • Θερμομόνωση δώματος εξωτερικά
 • Θερμομόνωση στέγης ή οριζόντιας οροφής κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη
 • Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας, φέροντος οργανισμού, δαπέδου επί εδάφους επί πυλωτής, ή μη θερμαινόμενου χώρου, με επικάλυψη με συνθετικό επίχρισμα
 • Θερμομόνωση εξωτετρικής τοιχοποιίας, φέροντος οργανισμού, δαπέδου επί πυλωτής, ή μη θερμαινόμενου χώρου, με επικάλυψη με ελαφρά πετάσματα

3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ)

 • Ηλιακό θερμοσιφωνικό σύστημα συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ
 • Ηλιoθερμικό σύστημα συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ βεβιασμένης κυκλοφορίας
 • Ηλιoθερμικό σύστημα παροχής ΖΝΧ και υποβοήθησης θέρμανσης χώρου
 • Αντλία θερμότητας

4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ

 • Διατάξεις αυτομάτου ελέγχου λειτουργίας συστήματος θέρμανσης
 • Σύστημα καυστήρα – λέβητα Φυσικού Αερίου / Υγραερίου
 • Σύστημα Α/Θ (Θέρμανσης – Ψύξης / Ελάχιστη απαίτηση ενεργειακής σήμανσης στους 55oC)
 • Σύστημα γεωθερμικής αντλίας θερμότητας
 • Σύστημα συμπαραγωγής Φ.Α. (ΣΗΘΥΑ)
 • Σύστημα λέβητα βιομάζας (πελλετ ξύλου)
 • Αντλίες θερμότητας αέρα , για θέρμανση/ψύξη χώρου
 • Συστήματα Μηχανικού Αερισμού με ανάκτηση θερμότητας

5. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ

 • Συσκευές διαχείρισης ενέργειας (smart home)
 • Αναβάθμιση φωτισμού (μόνον για πολυκατοικία)

Τι θα ισχύσει για όσους δεν έχουν τα χρήματα και επιλέξουν τον τραπεζικό δανεισμό ;

Για όσους δεν έχουν τα χρήματα της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα και επιλέξουν τον τραπεζικό δανεισμό, το επιτόκιο θα είναι επιδοτούμενο σε ποσοστό 100% για όλες τις εισοδηματικές κατηγορίες. Ο ιδιοκτήτης δεν θα βαρύνεται με κόστος διαχείρισης φακέλου δανείου, το οποίο θα καλύπτεται από τους πόρους του προγράμματος.

Οι τράπεζες θα επιτρέπεται να ζητούν να υπάρχει εγγυητήςγια όσους δεν κρίνουν επαρκή την πιστοληπτική τους ικανότητα ( π.χ. ηλικιωμένοι, άνεργοι , χαμηλόμισθοι κλπ).

Η διάρκεια του δανείου θα είναι από τέσσερα έως και έξι έτηκαι θα παρέχεται η δυνατότητα για πρόωρη μερική ή ολική εξόφληση του δανείου χωρίς επιβάρυνση του δανειολήπτη.

Σε περίπτωση που ο πολίτης αδυνατεί να πληρώσει τη δόση κεφαλαίου, ο Φορέας θα καταβάλλει τους τόκους για χρονικό διάστημα έως τρεις μήνες από την ημερομηνία της πρώτης καθυστέρησης. Εάν καταγγελθεί η δανειακή σύμβαση από από την Τράπεζα τότε οι τόκοι θα βαραίνουν τον ωφελούμενο ιδιοκτήτη.

Comments are closed