Τα μητρώα μελετών, τεχνικών και λοιπών υπηρεσιών για δημόσια και ιδιωτικά έργα

License: Creative Commons 3 – CC BY-SA 3.0
Creator attribution: Nick Youngson – link to – http://nyphotographic.com/

Τα Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε),  καθώς και έργων παραχώρησης του ν. 4413/2016 ορίζονται σε ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε και προβλέπει μεταξύ άλλων τα εξής:

«Μητρώο φυσικών προσώπων τεχνικών έργων» (ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε.) νοείται το μητρώο στο οποίο καταγράφεται η τεχνική εμπειρία και σε αυτό εγγράφονται τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τεχνική επαγγελματική δραστηριότητα στην Ελλάδα και εμπλέκονται στην παραγωγή δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και έργων παραχώρησης, έχοντας συμμετοχή σε οποιοδήποτε στάδιο ωρίμανσης, εκτέλεσης, συντήρησης και λειτουργίας τους». Η εγγραφή στο ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε. για τα φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται αποκλειστικά σε ιδιωτικά έργα, μελέτες, τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες είναι προαιρετική και αποσκοπεί στη δυνατότητά τους να συνυπολογίσουν την αναγνώριση της αποκτηθείσας εμπειρίας τους στην προσμέτρηση της αντίστοιχης εμπειρίας από δημόσια έργα, μελέτες, τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες και έργα παραχώρησης, οπότε και η καταγραφή της εμπειρίας αυτής στο ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε. είναι υποχρεωτική (άρθρο 118 παρ. 4 περ. β΄ του ν. 4472/2017),

«Μητρώο εμπειρίας μελετητών» (Μ.Ε.Μ.) νοείται το μητρώο στο οποίο καταγράφεται η εμπειρία από την εκπόνηση μελετών των κατηγοριών της περ.15 της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, από την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, καθώς και από την εποπτεία, επίβλεψη, διοίκηση και διαχείριση συμβάσεων μελετών και έργων και σε αυτό εγγράφονται τα φυσικά πρόσωπα Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πολυτεχνικών Σχολών Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής, μέλη του TEE και πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, που, κατά τις κείμενες διατάξεις, έχουν επαγγελματικό δικαίωμα σχετικά με τα ανωτέρω και εγγράφονται, όπου απαιτείται, στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματικό σύλλογο,

«Μητρώο εμπειρίας κατασκευαστών» (Μ.Ε.Κ.) νοείται το μητρώο στο οποίο καταγράφεται η εμπειρία από κατασκευή, διοίκηση και διαχείριση έργου και σε αυτό εγγράφονται τα φυσικά πρόσωπα Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πολυτεχνικών Σχολών Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής, μέλη του Τ.Ε.Ε, κάτοχοι τίτλων σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής που έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται, του οικείου επιμελητηρίου ή επαγγελματικού συλλόγου, πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης που έχουν κατά τις κείμενες διατάξεις το επαγγελματικό δικαίωμα να κατασκευάζουν έργα και να παρέχουν υπηρεσίες διοίκησης – διαχείρισης αυτών,

«Μητρώο επιχειρήσεων τεχνικών έργων» (ΜΗ.Ε.Τ.Ε.) νοείται το μητρώο, στο οποίο εγγράφονται οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που έχουν έδρα στην Ελλάδα και έχουν ως αντικείμενο, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την εκπόνηση δημοσίων και ιδιωτικών μελετών, την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, την κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων ή έργων παραχώρησης ως ανάδοχοι, υπεργολάβοι ή τρίτοι συνεργαζόμενοι καθ’ οιονδήποτε τρόπο με αυτούς και την διοίκηση – διαχείριση δημόσιων και ιδιωτικών έργων και μελετών,

«Μητρώο μελετητικών επιχειρήσεων δημοσίων έργων» (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.) νοείται το μητρώο, στο οποίο εγγράφονται οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα ανεξαρτήτως νομικής μορφής που έχουν έδρα στην Ελλάδα και έχουν ως αντικείμενο, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την εκπόνηση δημόσιων μελετών και την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών των κατηγοριών της περ. 15 της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις της περ. α της παρ. 12 του άρθρου 118 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74),

«Μητρώο μελετητικών επιχειρήσεων ιδιωτικών έργων» (ΜΗ.Μ.Ε.ΙΔ.Ε.), νοείται το μητρώο, στο οποίο εγγράφονται οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα ανεξαρτήτως νομικής μορφής που έχουν έδρα στην Ελλάδα και έχουν ως αντικείμενο, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την εκπόνηση ιδιωτικών μελετών. Η εγγραφή στο συγκεκριμένο μητρώο είναι προαιρετική,

«Μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων δημοσίων έργων» (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) νοείται το μητρώο, στο οποίο εγγράφονται οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα ανεξαρτήτως νομικής μορφής που έχουν έδρα στην Ελλάδα και έχουν ως αντικείμενο, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την κατασκευή δημοσίων έργων στις κατηγορίες του άρθρου 45 παρ. 2, όπως αναφέρονται στην περ. 7 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016,

«Μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων ιδιωτικών έργων» (ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε.) νοείται το μητρώο στο οποίο εγγράφονται οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα ανεξαρτήτως νομικής μορφής που έχουν έδρα στην Ελλάδα και έχουν ως αντικείμενο, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την κατασκευή ιδιωτικών έργων. Η εγγραφή στο συγκεκριμένο μητρώο είναι προαιρετική,

«Μητρώο επιχειρήσεων συμβούλων διοίκησης – διαχείρισης έργων» (ΜΗ.Ε.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.) νοείται το μητρώο, στο οποίο εγγράφονται οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα ανεξαρτήτως νομικής μορφής που έχουν έδρα στην Ελλάδα και έχουν ως αντικείμενο, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη διοίκηση – διαχείριση έργων του Προσαρτήματος Γ΄, παράρτημα Ι του ν. 4412/2016,

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το ΦΕΚ, ΕΔΩ.

Comments are closed