Το νέο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής

Συγκροτήθηκε σε σώμα και πιάνει δουλειά το νέο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, (ΚΕΣΑ).

Σύμφωνα με απόφαση του ΥΠΕΝ, την οποία υπογράφει ο υφυπουργός ΠΕΝ Δημήτρης Οικονόμου καταργείται το προηγούμενο και συγκροτείται σε σώμα με διετή θητεία το νέο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτο­νικής ως εξής:

α) Μπακογιάννης Ευθύμιος του Γεωργίου Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ ως Πρόεδρος.

β) Μουκαζής Νικόλαος του Γεωργίου Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του ΥΠΕΝ με αναπληρώτρια την Παπαρούνη Γιολάντα του Παναγιώτη Πάρεδρο Ν.Σ.Κ. στο Γραφείου του Νομικού Συμβούλου του ΥΠΕΝ.

γ) Γαλάνη Θεοδώρα του Κωνσταντίνου του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) με αναπληρώτρια την Χολέβα Ελένη του Γεωργίου ,Προ­ϊσταμένη της Διεύθυνσης Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ.

δ) Σκάρλα Αθηνά του Νικολάου Αρχιτέκτων, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του ΥΠΕΝ, με αναπληρώτρια την Ρίγγα Ειρήνη του Αναστάσιου Αρχιτέκτονα, Προϊσταμένη στο Τμήμα Δια­τηρητέων Κτηρίων του ΥΠΕΝ.

ε) Βλαχούλης Θεμιστοκλής του Κωνσταντίνου Αρχιτέκτονας, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνη­μείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με αναπληρώτρια την Καράνη Ιωάννα του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. ΑΒ 297860) Προϊσταμένη του Τμήματος Έργων της Διεύ­θυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

στ) Βησσαράκης Αλέξανδρος του Ιωάννη, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, με αναπληρώ­τρια την Καψιμάλη Σταυρούλα του Δημητρίου, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, ως εκπρόσωποι του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΤΕΕ).

ζ) Ξυνομηλάκης Βασίλειος-Δημήτριος του Γεωργίου Αρχιτέκτονας, Πρόεδρο ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, εκπρόσωπο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωμα­τούχων Ανώτατων Σχολών – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχι­τεκτόνων (ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ) με αναπληρωτή τον Φιντικάκη Νικόλαο του Ορέστη Αρχιτέκτονα, ως εκπρόσωποι του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματού­χων Ανώτατων Σχολών – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτε­κτόνων (ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ).

η) Πανηγύρης Κωνσταντίνος του Κρίτωνα , Καθηγητής στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με αναπληρωτή τον Κατσαρό Μιλτιάδη του Γεωργίου Επίκουρο Κα­θηγητή στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Αρχιτέκτονες μηχανικοί εγνω­σμένου κύρους με εμπειρία σε θέματα αρχιτεκτονικής.

θ) Βεντουράκης Ιωάννης του Νικολάου, Αρχιτέκτονας -Μηχανικός, εγνωσμένου κύρους με εμπειρία σε θέματα αρχιτεκτονικής, με αναπληρώ­τρια την Σπηλιωτοπούλου Βασιλική του Ιωάννου Αρχιτέκτονα- Μηχανικό, εγνωσμένου κύρους με εμπειρία σε θέματα αρχιτεκτονικής.

Κωλυόμενου του προέδρου, καθήκοντα αναπλη­ρωτή ασκεί ο Μουκαζής Νικόλαος του Γεωργίου Νομικός Σύμβουλος του Κράτους στο Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του ΥΠΕΝ.

Γραμματέας του συμβουλίου ορίζεται η Μπέσσα Αναστασία του Χρήστου ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, υπάλληλος ΙΔΑΧ του ΥΠΕΝ, με αναπληρώτρια την Κασάπη Χρυσούλα του Αλε­ξάνδρου του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, μόνιμη υπάλληλος του ΥΠΕΝ.

Comments are closed