Τα περιβαλλοντικά έργα και δράσεις που εντάσσονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025

Ανακοινώθηκαν από το ΥΠΕΝ τα 18 μεταφερόμενα έργα του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «ΤΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο ΕΠΑ 2021-2025», σύμφωνα με την αριθμ. 64957/2021 (ΦΕΚ 2548/Β΄/10.06.2021) Υ.Α. «Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ 2021 στα Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 και ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος έγκρισης των Προγραμμάτων».

Ως ημερομηνία έναρξης των έργων ορίστηκε η 01/07/2021 και λήξης η 31/12/2025. Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης (σύμβαση) των υποέργων πραγματοποιείται έως 31/5/2024. Η δημόσια δαπάνη των έργων που δύναται να χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 29.804.892,29 € και η δημόσια δαπάνη των έργων που προτείνονται για εγγραφή στο ΕΠΑ ανέρχεται σε 14.895.470,39 €.

Σύμφωνα με την απόφαση, μεταφέρονται τα παρακάτω έργα και δράσεις:

Comments are closed